Kurs FÖ1058

Organisation A

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Företagsekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder för ämnesområdet organisation (1) samt placera in dem i sitt historiska sammanhang (2)

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • diskutera organisationers verksamhet utifrån organisationsområdets teoretiska grund (3)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • systematiskt reflektera kring etiska frågeställningar kopplat till vetenskapen i allmänhet och företagsekonomin i synnerhet (4)