Kurs FÖ1056

Ekonomistyrning A

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Företagsekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrning med särskild vikt på produkt- och investeringskalkylering samt budgetering (1)


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • göra kostnadskalkyler, investeringskalkyler och analyser vid resultatplanering (2)
  • välja lämpliga ekonomistyrningsverktyg för olika verksamheter (3)


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över ekonomistyrningens roll i samhället och dess etiska aspekter (4)