Kurs FÖ1055

Turismmarknadsföring

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Företagsekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • kommunicera grundläggande begrepp, modeller och teorier inom marknadsföring generellt och inom turismmarknadsföring i synnerhet. (1)

Färdighet och förmåga

  • söka och samla relevant informaton och kritisk kunna utvärdera olika informationskällor. (2)
  • värdera för- och nackdelar med olika marknadsföringsstrategier generellt och inom turism specifikt. (3)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • systematiskt reflektera kring etiska frågeställningar kopplat till marknadsföring. (4)