Kurs FÖ1053

Examensarbete för högskoleexamen i företagsekonomi

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Företagsekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupad kunskap inom ett valt område inom företagsekonomin (1)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa förmåga att identifiera och formulera ett aktuellt problem inom företagsekonomi (2)
  • välja och tillämpa vetenskapliga modeller för att genomföra examensarbetet (3)
  • sammanfatta resultaten och presentera dem skriftligt och muntligt (4)
  • argumentera för resultatens giltighet (5)
  • granska och reflektera över andras examensarbeten (6)


Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt i sitt arbete och i relation till samhälleliga och etiska aspekter (7)