Kurs FÖ1047

Ekonomistyrning B

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Företagsekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för internredovisningens uppbyggnad och visa en grundläggande kunskap om hur affärssystem fungerar i olika verksamhetsformer. (1)
  • redogöra för verksamhetsstyrningens historiska utveckling. (2)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • söka, samla in och värdera information för att kunna bedöma och argumentera för val av styrmetod. (3)
  • ge förslag på lämpligt internredovisningsupplägg beroende av verksamhet, såsom tillverkande-, tjänsteproducerande- och handelsföretag. (4)
  • beräkna olika behov av rörelsekapital vid händelser över tid. (5)
  • tolka principer för internprissättning och självständigt genomföra beräkningar av internpriser. (6)