Kurs FÖ1044

Organisation och marknadsföring A

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Företagsekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och deras koppling till det företagsekonomiska fältet (1)
  • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder för ämnesområdet organisation (2) samt placera in dem i sitt historiska sammanhang (3)
  • redogöra för grundläggande begrepp, modeller och teoretiska grunder inom ämnesområdet marknadsföring med särskild vikt på konsumentmarknadsföring (4)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • söka och samla relevant information och kritiskt värdera olika informationskällor (5)
  • tillämpa regler för vetenskapligt skrivande med avseende på formalia och struktur (6)
  • diskutera organisationers verksamhet utifrån organisationsområdets teoretiska grund (7)
  • diskutera för- och nackdelar med olika marknadsföringsstrategier (8)


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • systematiskt reflektera kring etiska frågeställningar kopplat till vetenskapen i allmänhet och företagsekonomin i synnerhet (9)