Kurs FÖ1029

Examensarbete för högskoleexamen i företagsekonomi

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Företagsekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

De allmänna målen med examensarbetet är att ge kursdeltagarna möjligheter att utveckla sin förmåga att göra undersökningar på vetenskaplig grund och att redovisa och kommunicera analyser och slutsatser på ett sakligt, relevant och välgrundat sätt.

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna:
- formulera och avgränsa problem
- söka relevant information och kritiskt granska undersökningsresultat
- planera och genomföra en undersökning på ett självständigt sätt.
- förfärdiga en rapport och presentera den i muntlig och skriftlig form