Kurs EU1028

Entreprenöriella egenskaper

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för hur entreprenöriella processer uppstår, utvecklas och genomförs (1)
  • redogöra för individberoende entreprenöriella egenskaper (2) samt vilken roll entreprenörens egenskaper spelar i entreprenöriella processer (3)

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • diskutera skillnaden mellan entreprenörens psykologiska egenskaper och icke-psykologiska egenskaper (4)
  • diskutera betydelsen av entreprenörens individuella egenskaper i entreprenöriella processer (5)


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • systematiskt reflektera kring den kritik som framförts mot forskningen på entreprenörers individuella egenskaper (6)