Kurs EN3015

Engelska: Litteratur och teori

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Engelskspråkig litteratur

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa fördjupad kunskap om och förståelse inför ett urval samtida litterära verk från den engelskspråkiga världen utifrån ett litteraturteoretiskt såväl som ett kulturellt och historiskt perspektiv
  • visa goda kunskaper i modern litteratur- och kulturteori genom att redogöra för huvuddragen inom ett antal litteraturkritiska skolor från liberal humanism till ekokritik
  • självständigt och kritiskt analysera och tolka litterära texter med utgångspunkt i dessa teorier
  • på en ändamålsenlig och tydlig korrekt engelska i skrift och tal kommunicera och argumentera för sina egna tolkningar av de litterära verken såväl som de litteraturkritiska och teoretiska texterna.