Kurs EN2029

Engelska III: Fokus litteratur

30 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Engelska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • visa fördjupad kunskap inom något av engelskämnets litteraturvetenskapliga områden, inbegripet orientering om områdets aktuella forskningsfrågor
 • visa förmåga att utifrån en problemställning självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information
 • inom givna tidsramar genomföra en självständig litteraturvetenskaplig studie med krav på vetenskapligt värde, forskningsanknytning, relevant metod eller teorianknytning, samt argumentation som vilar på väl genomförda textanalyser
 • skriftligt såväl som muntligt presentera och argumentera för egna resultat med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga
 • analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av konstruktiv respons, påvisa förtjänster såväl som tillkortakommanden
 • visa fördjupad kunskap och förståelse om ett urval samtida litterära verk från den engelskspråkiga världen från ett litteraturteoretiskt såväl som ett kulturellt och historiskt perspektiv
 • visa grundläggande kunskaper i modern litteratur- och kulturteori genom att redogöra för huvuddragen i de litteraturkritiska skolorna från liberal humanism till ekokritik
 • med utgångspunkt i dessa teorier analysera och tolka de litterära texterna
 • på en ändamålsenlig och tydlig engelska, i skrift och tal kommunicera och argumentera för sina egna tolkningar av de litterära verken såväl som de litteraturkritiska och teoretiska texterna

Om studenten läser delkurs 3a skall studenten efter avslutad kurs dessutom kunna:
 • visa fördjupade kunskaper om ett urval representativa verk inom irländsk litteratur, ur ett kulturellt och historiskt perspektiv
 • analysera, reflektera över och tillämpa centrala postkoloniala begrepp och teorier i anknytning till irländsk litteratur
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera centrala frågeställningar inom det studerade området
 • på ett tydligt och övertygande sätt på korrekt engelska muntligt och skriftligt argumentera för litterära tolkningar


Om studenten läser delkurs 3b skall studenten efter avslutad kurs dessutom kunna:
 • visa förståelse inför och kunskap om centrala idéer inom översättningsteori, samt kritiskt kunna bedöma egna och andras översättningar med utgångspunkt i dessa idéer
 • visa en avancerad språkfärdighet i översättning till och från engelskan, samt god medvetenhet i stilistik
 • visa förståelse inför och kunskap om problem med att översätta poesi och prosa.