Kurs EG3011

Examensarbete för magisterexamen i solenergiteknik

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Energiteknik, Solenergiteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Målet med examensarbetet är att studenten ska kunna tillämpa fördjupade kunskaper inom huvudområdet solenergiteknik genom att utföra ett arbete av forsknings- eller industriell karaktär. Mer specifikt gäller att studenten efter avslutad kurs ska kunna:

  • självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och med adekvata metoder genomföra examensarbetet inom givna tidsramar
  • visa kunskap och förståelse inom solenergiteknik, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
  • visa fördjupad metodkunskap inom solenergiteknik
  • visa förmåga att integrera kunskap och även med begränsad information analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling
  • muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
  • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete