Kurs EG2005

Energisystemens resurshantering och miljöpåverkan

5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • använda olika metoder för beräkning av resursanvändning i energisystem i ett livscykelperspektiv och kritiskt kunna utvärdera dessa
  • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter avseende användning av mark, luft och vatten för energisystem relativt andra användningsområden
  • identifiera, formulera och hantera frågeställningar om energisystemens klimat- och miljöpåverkan lokalt och globalt
  • kritiskt kunna utvärdera olika metoder för beräkning av miljö- och klimatvärdering och –certifiering.
  • samarbeta i grupp och samverka med företag eller andra externa parter i genomförande av projekt
  • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera projektresultat