Kurs EG2001

Energieffektivisering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Studenten skall efter genomgången kurs kunna
  • kategorisera och utföra beräkningar på energianvändning i byggnader samt föreslå och motivera relevanta energibesparande åtgärder
  • redogöra för hur man utför en energibesiktning av en byggnad
  • genomföra beräkningar på såväl komponenter som delsystem i olika typer av industriella verksamheter och göra en bedömning av energisparpotentialen, t ex vad gäller belysning, motorer samt tryckluftsinstallationer
  • redogöra för vilken typ av information och statistik som behöver samlas in för att kunna göra en energianalys av en verksamhet
  • använda relevanta beräkningsmetoder för att analysera och motivera energieffektiviseringsåtgärder i verksamheter och byggnader
  • genomföra en energikartläggning på ett producerande företag inkluderat nulägesanalys och åtgärdsförslag i syfte att effektivisera energianvändningen