Kurs DT2020

Examensarbete för kandidatexamen i Datateknik

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Datateknik, Mikrodataanalys

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Examensarbetets övergripande mål är att studenten ska tillämpa och fördjupa tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter under utbildningen genom att genomföra en vetenskapligt grundad studie.

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • kritiskt bearbeta teoretiska kunskaper inom datateknik.
 • visa kunskap och förståelse gällande forskningsstrategi, datainsamlings- och analysmetoder samt relevant forskning inom forensisk datateknik och datasäkerhet.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • identifiera, formulera och argumentera för en problemställning för ett akademiskt arbete inom ämnesområdet datateknik.
 • planera och genomföra litteraturstudier kopplat till framtagen problemställning.
 • planera och genomföra en vetenskapligt grundad studie, d.v.s välja genomförandestrategi, datainsamlings och analysmetod, med utgångspunkt från en problemställning.
 • anlägga olika perspektiv på det undersökta problemet och argumentera för den valda metoden, samt tillämpa ett etiskt förhållningssätt.
 • förklara och diskutera bevisföring och slutsatser i dialog med olika grupper.
 • visa förmåga att planera självständigt och genomföra uppgifter inom given tidsram.
 • redovisa sina resultat vid en muntlig presentation och i en skriftlig rapport.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • analysera och diskutera sina resultat av studier relaterat till en problemställning.
 • kritiskt granska och värdera det egna genomförda arbetet och kunna ge exempel på metodologiska alternativ som möjligen skulle kunnat förbättrat genomförandet.
 • utveckla en etisk och juridisk värderingsförmåga och ett kritiskt förhållningssätt till kriminella handlingar.