Kurs BY2023

Förvaltning och ombyggnad

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska bredda sina kunskaper om byggnader från olika tidsepoker samt utveckla förmåga till helhetssyn på förvaltning och ombyggnad av det befintliga byggnadsbeståndet.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • beskriva byggteknik och byggmaterial i befintlig bebyggelse för byggnader uppförda sedan 1900-talets början och framåt
  • beskriva ombyggnads- och renoveringsbehov för olika byggnadstyper
  • redogöra för krav enligt PBL och BBR som särskilt berör ändring av byggnad
  • beskriva hur kulturhistorisk värdering av byggnader utförs
  • utföra inventering och upprätta åtgärdsplan för en befintlig byggnad, och sammanställa en programhandling för ombyggnad
  • diskutera hållbarhetsaspekter på underhåll och ombyggnad av det befintliga fastighetsbeståndet
  • redogöra för grunderna i fastighetsekonomi och verktyg för ekonomistyrning såsom livscykelkostnadskalkyl och underhållsplan
  • självständigt planera, med adekvata metoder genomföra och redovisa resultaten i ett projektarbete