Kurs BY2019

Husbyggnadssystem

5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska tillägna sig kunskaper i husbyggnadsteknik, speciellt beträffande uppbyggnaden av flerbostadshus, kontorsbyggnader och industrilokaler. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Redogöra för olika stomsystem samt göra en lastanalys för dessa system
  • Visa och motivera hur gällande brand-, ljud-, lufttäthets och fuktkrav normalt uppfylls för ett flerbostadshus, kontorshus och industribyggnad
  • Visa förståelse för uppbyggnaden av förekommande konstruktionsdetaljer för flerbostadshus, kontor och industribyggnader
  • Beskriva produktionsmetoder för olika stomsystem