Kurs BY2010

Geoteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Studenten ska skaffa sig kunskaper inom jordmaterialläran och jordmekaniken. Kunskaper ska också inhämtas om olika grundläggningsmetoder för byggnader och anläggningar.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för jordarternas uppbyggnad, indelning och benämning.
  • beskriva spänningstillståndet i jorden
  • redogöra för olika jordars deformations- och hållfasthetsegenskaper
  • beskriva undersökningsmetoder i fält och laboratorium för jord
  • utföra beräkningar av sättningar, bärighet och jordtryck
  • förstå orsaker till stabilitetproblem i slänter
  • redogöra för grundläggningsmetoder för byggnader och vägar.
  • redogöra för olika grundförstärkningsmetoder
Startar och slutar:
v35, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Byggstatik och hållfasthetslära, 7,5 hp Grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39H9
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet