Kurs BY2010

Geoteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Studenten ska skaffa sig kunskaper inom jordmaterialläran och jordmekaniken. Kunskaper ska också inhämtas om olika grundläggningsmetoder för byggnader och anläggningar.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för jordarternas uppbyggnad, indelning och benämning.
  • beskriva spänningstillståndet i jorden
  • redogöra för olika jordars deformations- och hållfasthetsegenskaper
  • beskriva undersökningsmetoder i fält och laboratorium för jord
  • utföra beräkningar av sättningar, bärighet och jordtryck
  • förstå orsaker till stabilitetproblem i slänter
  • redogöra för grunläggningsmetoder för byggnader och vägar.
  • redogöra förl olika grundförstärkningsmetoder
Startar och slutar:
v36, 2019 - v45, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Byggstatik och hållfasthetslära, 7,5 hp Grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H32LQ
Huvudområde: