Kurs BY2010

Geoteknik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Byggteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Studenten ska skaffa sig kunskaper inom jordmaterialläran och jordmekaniken. Kunskaper ska också inhämtas om olika grundläggningsmetoder för byggnader och anläggningar.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för jordarternas uppbyggnad, indelning och benämning.
  • beskriva spänningstillståndet i jorden
  • redogöra för olika jordars deformations- och hållfasthetsegenskaper
  • beskriva undersökningsmetoder i fält och laboratorium för jord
  • utföra beräkningar av sättningar, bärighet och jordtryck
  • förstå orsaker till stabilitetproblem i slänter
  • redogöra för grundläggningsmetoder för byggnader och vägar.
  • redogöra för olika grundförstärkningsmetoder