Kurs BY1055

Byggprojekt småhus

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Byggteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska skaffa sig kunskaper i husbyggnadsteknik, speciellt beträffande småhusets uppbyggnad. Kunskaperna ska tillämpas vid framtagning av ritningar och teknisk beskrivning för ett småhus. Kursen behandlar även mätteknik och mätmetoder för utsättning av hus och vägar.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för olika laster på byggnader
  • beskriva olika typer av stommar i byggnader.
  • redogöra för uppbyggnaden av grund, golv, vägg och takkonstruktioner för småhus
  • utforma handlingar för ett småhus i programstadiet.
  • använda CAD-system med branschapplikationer och lagerhantering
  • producera ritningar och materialspecifikationer enligt gällande krav inom konstruktionsområdet
  • visa förståelse för rikets koordinat- och höjdsystem
  • tillämpa inmätnings- och utsättningsmetoder med olika mätinstrument
  • visa förståelse för felteori och felberäkningsmetoder
  • tillämpa datorprogram för mätdatahantering.