Kurs BQ2054

Arbetsplatsförlagd bildproduktion

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Bildproduktion

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • visa på medvetenhet om skillnaderna mellan att studera bildproduktion och att vara yrkesverksam inom medieproduktionsområdet
  • redogöra för en bildproduktionsarbetsplats organisation, olika yrkesroller eller yrkesfunktioner, förekommande anställningsformer och eventuella kundrelationer
  • analysera relationen mellan den bildproduktionsverksamhet som bedrivs på arbetsplatsen och dess ovan nämnda strukturella aspekter
  • föra ingående resonemang om yrkesetiska frågor kopplade till en specifik arbetsplats
  • diskutera vad det innebär att samtidigt vara kreatör och medveten om sin roll i det offentliga samtalet på en given arbetsplats och utifrån en given yrkesroll.

Efter genomgången kurs ska studenten också ha utvecklat sin personliga och professionella kompetens genom att kunna:

  • visa på medvetenhet om sina personliga förutsättningar för att kunna fungera professionellt i olika roller på en arbetsplats, samt relatera detta till de förutsättningar som för närvarande gäller inom den bransch eller det branschsegment som arbetsplatsen kan sägas tillhöra
  • presentera problemställningar som förekommer inom en medieproduktionsverksamhet med inslag av rörlig bild, liksom förslag på lösningar till dessa
  • redovisa sitt bidrag vid kreativa processer på arbetsplatsen.