Kurs BQ2039

Kvalificerat filmmanusprojekt

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 4, 2020

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • på professionell nivå självständigt initiera, presentera, planera och genomföra ett manus för film
  • utveckla ett filmmanus utifrån en föreskriven arbetsprocess
  • urskilja och tillämpa branschmässiga format och genrer och de krav som ställs på dramaturgi och visuell gestaltning
  • värdera sitt projekt utifrån kunskaper om målgrupp, distribution och finansiering
  • värdera sina egna förutsättningar och möjligheter att genomföra projektet och kunna relatera dessa kompetenser till samarbetsparter och en yrkespraktik
  • skriftligen reflektera över sin arbetsprocess, projektets utfall samt relatera detta till medieproduktionens villkor idag
  • värdera etiska aspekter av arbetsprocessen, samt berättelsens innehåll respektive gestaltning.
Startar och slutar:
v4, 2020 - v13, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 127,5 hp, varav 97,5 hp inom Bildproduktion, inklusive kursen Bildproduktion: Teori och metod, 7,5 hp grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-V33Z3
Huvudområde: