Kurs BP1036

Bild i förskolan och förskoleklassen

15 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig redskap för att stimulera barns lust och förmåga att uttrycka erfarenheter, tankar och idéer med hjälp av bildskapande i olika former.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker på en grundläggande nivå
  • visa förståelse för olika bildmediers uttrycksmöjligheter där barn kan gestalta sina erfarenheter, tankar och idéer
  • grunderna i och om bildkomposition, färglära och bildanalys samt tillämpa dessa kunskaper vid analys av olika slags bilder
  • visa förståelse för begreppen visuell kultur, multimodalitet och estetiska lärprocesser och utifrån denna förståelse reflektera över bilder och bildskapande som kunskapskällor
  • tillämpa olika teorier i samband med analys av barns bildskapande och reflektera över teoriernas pedagogiska konsekvenser och därigenom visa kunskap om barns bildvärld, bildperception och bildpreferenser