Kurs AVÅ24F

Äldre personers levnadsvillkor

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2020

Kursens övergripande mål är att studenten ska uppnå en bredare och djupare kompetens om äldre personer och åldrande utifrån socialgerontologisk teori, etik, äldre personers erfarenheter inom vård och omsorg, samt att utifrån sin profession utveckla sin förmåga till interprofessionell samverkan i omvårdnad och social omsorg om den äldre personen.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • problematisera centrala socialgerontologiska begrepp och teorier
  • reflektera, utifrån socialgerontologisk teori, över interaktionen mellan äldre personers sociala, fysiska och kulturella sammanhang och deras livskvalitet och funktionsförmåga
  • analysera betydelsen av klass, kön, etnicitet, livsstil och globalisering för ett hälsosamt åldrande
  • reflektera över äldre personers erfarenheter av åldrande, vård och/eller omsorg
  • reflektera över etiska dilemman i samband med möten med äldre personer utifrån ett personcentrerat förhållningssätt/brukarperspektiv som bevarar den äldre personers integritet, värdighet och autonomi i olika vård-/omsorgssammanhang
  • problematisera sjuksköterskans/socialarbetarens ansvar att initiera och verka för samverkan med andra yrkesgrupper, äldre personers anhöriga och frivilligorganisationer
  • visa kunskap om de två separata lagstiftningar som reglerar vård och omsorg om äldre personer samt analysera konsekvenser av detta
  • förhålla sig kritiskt till forskningsmetoder i förhållande till evidensbaserad praktik.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Svensk eller internationell legitimation som sjuksköterska, socionomexamen, social omsorgsexamen eller motsvarande examen om minst 180 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H367M
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
3 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.