Kurs IK1052

Introduktion till objektorienterad programmering

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Datateknik, Informatik, Mikrodataanalys

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

 • Skapa en Javaapplikation med tillhörande användargränssnitt vari en användare kan lägga till, ta bort, ändra, söka och lista data
 • Skriva och använda egenutvecklade klasser
 • Skapa objekt av klasser och anropa klassers/objekts metoder
 • Använda sig av standardklasser ur Java API för att lösa programmeringsproblem
 • Använda styrsatser innefattande sekvens, selektion och iteration syftande till att styra ett programflöde
 • Använda UML (Unified Modelling Language) under designfasen i programutvecklingscykeln, d.v.s. utveckla en objektorienterad modell med UML-notation
 • Dokumentera program genom att använda sig av javadoc
 • Förklara relevanta facktermer och begrepp i programutveckling
 • Beskriva och förklara hur Java-plattformarna är relaterade till varandra och hur de används
 • Uppvisa grundläggande förståelse för hur händelsehantering hanteras i grafiska användargränssnitt
 • Skriva till respektive läsa från textfil