Kurs APG24G

Verksamhetsförlagd utbildning i grundskolan årskurs 7-9

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska utveckla fördjupade pedagogiska och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter som krävs för att såväl självständigt som i samarbete med verksamma lärare kunna leda den pedagogiska verksamheten inom de undervisningsämnen som ingår i utbildningen.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa sådana fördjupade ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper som krävs för den egna undervisningen i relation till verksamhetens mål,
  • självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera såväl gruppens som varje elevs lärande och utveckling,
  • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
  • observera, dokumentera, analysera och göra bedömningar av elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
  • med ett kritiskt förhållningssätt utifrån ämnesdidaktiska överväganden använda digitala verktyg i ämnesundervisningen samt beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna,
  • kommunicera och tillämpa skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna, olika jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv samt de grundläggande demokratiska värderingarna,
  • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är av relevans för yrkesutövningen,
  • med utgångspunkt i forskning och erfarenhetsbaserad kunskap kritiskt värdera och reflektera över sitt läraruppdrag samt formulera tydliga slutsatser för den egna professionsutvecklingen,
  • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
  • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov.