Kurs AMT23M

Problemlösning

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall tillägna sig kunskaper om problemlösningmetoder, i synnerhet metoder som syftar till att lösa tekniska problem.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • Strukturera ett problem med hjälp av grafiska och textbaserade metoder.
  • Analysera och utvärdera olika problemlösningsvägar för ett identifierat problem.
  • Redovisa resultaten i en skriftlig rapport.
  • Identifiera tekniska och fysiska motsättningar i en problemställning.
  • Analysera tekniska systems möjliga utvecklingsvägar med hjälp av given metod.
  • Föreslå principiella lösningar för ett problem med hjälp av given metod.