Kurs AMT23D

Avancerad produktutveckling

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall utveckla fördjupade kunskaper och färdigheter inom strukturerade produktutvecklingsmetoder samt träna och utveckla den vetenskapliga förmågan.

Efter kursen skall studenten kunna:
  • Söka vetenskapliga artiklar inom området och argumentera för olika synsätt på produktutveckling
  • Fördjupa sig inom en del av området produktutveckling och skriva en sammanfattande artikel om detta på ett vetenskapligt sätt.
  • Redogöra för olika produktutvecklingsmetoder och -processer som diskuteras inom forskningsfältet
  • Använda olika produktutvecklingsverkyg och metodiker för att analysera en befintlig produkt och föreslå förbättringar alternativt att utveckla och utvärdera en produktide
  • Presentera utfört arbete både muntligt och skriftligt
  • Planera och genomföra ett mindre produktutvecklingsprojekt