Kurs AMC26L

Fördjupningskurs i fysioterapi - med fokus på smärta och hållbar utveckling

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Fysioterapi, Vårdvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • ingående beskriva nociception, smärtmodulering och smärtupplevelse ur ett fysiologiskt perspektiv
  • beskriva interaktionen mellan immun- och nervsystem och dess betydelse vid vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten
  • jämföra och kritiskt värdera olika sätt att kategorisera smärta i relation till aktuell forskning och klinisk praxis
  • beskriva utvecklingen av långvariga smärttillstånd och göra jämförelser mellan akut och långvarig smärta avseende såväl fysiologiska som psykosociala faktorer
  • beskriva och resonera kring paradigm, perspektiv, begrepp och teorier av relevans för fysioterapi
  • visa förståelse för och kritiskt förhållningsätt till vetenskapliga begrepp och vetenskaplig metod samt kunna applicera denna kunskap genom kritisk granskning av vetenskaplig litteratur inom smärtområdet
  • självständigt söka, sammanställa och kritiskt granska evidensbaserad information inom ett valt fördjupningsområde och dess koppling till hållbar utveckling.