Kurs AMC22B

Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Fysioterapi, Vårdvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • göra en ingående beskrivning av de mest centrala långsiktiga anpassningar i organ och vävnader som följer av regelbunden fysisk aktivitet, med betydelse för att främja hälsa och förebygga sjukdomar
  • beskriva samband mellan fysisk aktivitet och hälsa vid en vald diagnos eller sjukdomsgrupp genom att söka och kritiskt granska vetenskapliga studier samt sammanställa den inhämtade informationen
  • jämföra och diskutera olika mät- och utvärderingsmetoder för fysisk aktivitetsnivå och fysisk prestationsförmåga, utifrån aspekter som tillämpbarhet i forskning och klinik samt validitet och reliabilitet
  • beskriva hur fysisk träning kan utformas beroende på de fysiologiska anpassningar som eftersträvas, och diskutera hur träningen kan anpassas till individen med beaktande av faktorer som hälsotillstånd, ålder och kön
  • praktiskt tillämpa olika typer av rörelseövningar och redskap för träning och diskutera valet av träningsmetod utifrån syfte och individuella förutsättningar
  • översiktligt redogöra för individ- och omgivningsfaktorer som har ett påvisat samband med fysisk aktivitet
  • diskutera den roll fysioterapi och fysisk aktivitet kan ha, idag och i framtiden, för att nå nationella och globala mål inom folkhälsa och hållbar utveckling.