Utbildningsplan

Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre60 högskolepoäng

Programkod
VSPÄA
Programansvarig
Ingrid From
Anncarin Svanberg
Fastställd
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2014-01-30.
Gäller fr.o.m. HT .

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 9 §:

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå:

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Specialistsjuksköterskeexamen
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialistsjuksköterska.

Kunskap och förståelse
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten:

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen samt
 • visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård- och hälsoarbetet.

Färdighet och förmåga
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten:

 • visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med patienten och närstående identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan,
 • visa förmåga att leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder,
 • visa fördjupad förmåga att initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete
 • visa förmåga att integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer
 • visa förmåga att medverka vid och självständigt utföra undersökningar och behandlingar inklusive vård i livets slutskede och
 • visa vårdpedagogisk förmåga

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För specialistsjuksköterskeexamen skall studenten:

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående samt
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

För specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot vård av äldre skall studenten också:

 • visa förmåga att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan och förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer, och
 • visa förmåga att hos äldre patienter observera och bedöma komplexa behov av vård och rehabilitering.

Magisterexamen
Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Studenten skall även kunna:

 • visa förmåga att värdera och tillämpa kunskaper i vård av äldre för att tillvarata och möta människors livsvärld, kunskaper och egna resurser,
 • visa fördjupade kunskaper i evidensbaserad vård samt ledarskap med fokus på förbättringsarbete inom vård av äldre i tvärprofessionell samverkan,
 • visa förmåga att värdera och tillämpa kunskaper om hållbar utveckling i relation till vård av äldre,
 • visa förmåga att värdera och tillämpa ett etiskt förhållningssätt i mötet med äldre personer och deras anhöriga i relation till värdighet, integritet, självbestämmande och välbefinnande

2. Huvudsaklig uppläggning

Utbildningsprogrammet är utformat för att ge kompetens inom vård av äldre, särskilt vid multisjukdom och andra komplexa vårdbehov. Programmet betonar åldrandet ur ett hälsofrämjande omvårdnadsperspektiv som syftar till att tillvarata och möta den äldre personens och anhöriga livsvärld, kunskaper och egna resurser.

Evidensbaserad och personcentrerad vård utgör en grund i programmet och studenten får från början utveckla de färdigheter som behövs för att i samråd med äldre och/eller närstående bedöma, planera, utvärdera och utveckla hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder som tillvaratar det friska hos personen. Studenten förbereds för att kunna tillgodogöra sig forskningsresultat, delta i forskning- och förändringsarbete. I den verksamhetsförlagda utbildningen ska studenten tillämpa sina fördjupade teoretiska kunskaper i vård av äldre på ett sätt som ställer krav på eget ansvar och som lägger grunden till en reflekterande förmåga och aktivt kunskapssökande. I det avslutande examensarbetet inom omvårdnad får studenten självständigt utifrån forskningsresultat och egen empiri ge ett eget bidrag till kunskapsutvecklingen inom huvudområdet omvårdnad med inriktning mot vård av äldre. Studenten stärks i det livslånga lärandet relaterat till akademisk kompetens och fortsatt yrkesverksamhet.

Termin 1 innefattar den teoretiska grunden inom omvårdnad för utbildningen. Studenten får från början utveckla de färdigheter som behövs för att kunna tillgodogöra sig forskningsresultat, delta i forskning och förbättringsarbete. Vidare ingår i utbildningen lagstiftning, etik och socialgerontologi som tillgodoses i teoretiska och praktiska studier.

Termin 2 innehåller integrerade teoretiska och praktiska studier i avancerad gerontologisk omvårdnad.

I termin 3 integreras teoretiska studier i avancerad omvårdnad relaterat till vård av äldre och ställer successivt ökade krav på eget ansvar hos studenten och ett aktivt kunskapssökande. Den personcentrerade omvårdnadens komplexitet i teamsamverkan utvecklas under programmet. Genomgående i utbildningen utvecklas studentens självständighet och förmåga att bedöma och hantera komplexa frågeställningar genom integrering av teori och praktik.
I den verksamhetsförlagda utbildningen ska studenten tillämpa sina fördjupade teoretiska kunskaper i vårdarbetet. Omfattningen av den verksamhetsförlagda utbildningen är 7,5 högskolepoäng.

Termin 4 omfattas av ett examensarbete inom huvudområdet omvårdnad där studenten får tillämpa forskningsmetoder och fördjupa sina kunskaper i ett självständigt vårdarbete.

3. Programmets kurser

Programmet ges med 50 % studietakt och omfattar 60 högskolepoäng inom huvudområdet omvårdnad och är på avancerad nivå 1.

Termin 1
Evidensbaserad vård och ledarskap, 7,5 hp
Socialgerontologi och etik, 7.5 hp

Termin 2
Personcentrerad omvårdnad och teamsamverkan I, 15 hp

Termin 3
Aktivitet och ätande, 7,5 hp
Personcentrerad omvårdnad och teamsamverkan II, 7,5 hp

Termin 4
Examensarbete i omvårdnad, 15 hp

4. Examensbenämning

Specialistsjuksköterskeexamen - inriktning mot vård av äldre (Postgraduate Diploma in Specialist Nursing – care for older people) samt Filosofie magisterexamen, huvudområde: Omvårdnad (Degree of Master of Science 60 credits. Main Field of Study: Nursing Science).

5. Behörighetskrav

 • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen eller sjuksköterskeexamen om minst 180 hp med minst 90 hp inom ämnet omvårdnad/vårdvetenskap varav 15 hp utgörs av ett examensarbete. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring

6. Summary in English

After completing the program the student must:

 • demonstrate the ability to evaluate and apply knowledge of person-centered older people’s care regarding individuals in older people’s care concerning their life-world, knowledge and their own resources
 • demonstrate in-depth knowledge of evidence-based care and management with focus on improvement in the nursing profession in older people’s care and in interdisciplinary collaboration
 • demonstrate the ability to evaluate and apply knowledge of sustainable development in relation to nursing in older people’s care
 • demonstrate the ability to evaluate and apply an ethical approach in older people’s care in meeting with individuals of all ages in relation to dignity, privacy, self-determination and well-being.

7. Övrigt

Utbildningsprogrammet bedrivs i hög grad i en nätbaserad lärmiljö där olika tekniska stöd skapar gynnsamma förutsättningar för möte mellan studenter och lärare. Studierna bedrivs genom nätbaserade träffar, campusträffar och verksamhetsförlagd utbildning.
Möjlighet finns att efter godkännande av programledning genomföra delar av studierna vid ett lärosäte utomlands.