Utbildningsplan

Global sexuell och reproduktiv hälsa60 högskolepoäng

Programkod
VGSRA
Programansvarig
Kerstin Erlandsson
Christina Pedersen
Fastställd
Fastställd av Områdesnämnden Vård och omsorg 2019-10-14.
Gäller fr.o.m. HT 2020.
Reviderad
Reviderad 2020-06-12.
Revideringen är giltig fr.o.m. HT 2020.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 9 §:

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
• Ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
• utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
• utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

För magisterexamen skall studenten:

Kunskap och förståelse
• Visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
• visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
• Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
• visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
• visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
• visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• Visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Efter avslutad utbildning skall studenten:
• Visa fördjupade kunskaper inom området global sexuell och reproduktiv hälsa utifrån flera discipliners kunskap, kunskapssyn, teorier och metoder inkluderat ett jämställdhetsperspektiv.
• Visa fördjupade kunskaper om sociala och kulturella aspekter i relation till global sexuell och reproduktiv hälsa och på så sätt även integrera aspekter av global hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.
• Visa förmåga att använda forsknings- och ämneskunskaper i utformandet av ett fältarbete i syfte att utveckla och implementera evidensbaserade interventioner i olika miljöer och sammanhang.
• Självständigt visa förmåga att söka och kritiskt granska vetenskapliga publikationer och källkritiskt granska information. 
• Visa fördjupad kunskap om olika forskningsmetoder för att samla evidensbaserad information och om kunskapsöverföring av vetenskaplig evidens till hälsopolicy och -interventioner i praktik.
• Visa insikt om ledarskapets betydelse för en förbättrad sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter och en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

2. Huvudsaklig uppläggning

Magisterprogrammet är utformat för att ge en global fördjupning inom ämnet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa. Utbildningen genomförs som heltidsstudier som till stor del är nätbaserade, med obligatoriska fysiska sammankomster på studieorten.
Första terminens kurser ger en översikt över området sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter ur ett globalt perspektiv och innebär parallellt fördjupning i relaterad forskningsmetodik och strategier för implementering av evidensbaserad kunskap. Under den andra terminen fokuserar kurserna på hälso-sjukvårds systemforskning, ledarskap och organisation, och ger utrymme att påbörja fältarbete för examensarbetet. Andra delen av andra termin ägnas helt åt examensarbetet. Detta inkluderar djupgående studier inom ett valt område, analys och tolkning, framskrivande av examensarbetet, en presentation och ett försvar av examensarbetet vid ett seminarium.
Bedömning av studentens kunskaper sker, förutom genom progression i examensarbetet, med hjälp av muntliga examinationer i seminarieform, skriftliga uppgifter och individuell skriftlig tentamen. Examinationsformerna framgår av respektive kursplan. Undervisningsspråket är engelska.

3. Programmets kurser

I programmet ingår sex kurser. Samtliga kurser är på avancerad nivå och ingår i huvudområdet Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.

Termin1
Global sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter 15 hp
Forskningsmetodik inom global sexuell och reproduktiv hälsa 7,5 hp
Strategier för implementering av förbättringsarbete i hälso-sjukvård 7,5 hp

Termin 2
Hälso- och sjukvårdssystem forskning i låg-, medel- och höginkomstkontext 7,5 hp
Ledarskap och organisation inom Hälso- och sjukvårdssystem 7,5 hp
Examensarbete för magisterexamen i Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 15 hp

4. Examensbenämning

Filosofie magisterexamen, Huvudområde: Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa.

Degree of Master of Science (60 hp), Main field of study: Sexual, Reproductive and Perinatal Health.

5. Behörighetskrav

  • Kandidatexamen om 180 hp i ett samhällsvetenskapligt/hälsovetenskapligt/ekonomiskt huvudområde och Engelska 6. Dessutom krävs ett godkänt “Statement of purpose“ och CV.

6. Summary in English

Upon completion of the programme, the student shall be able to:
• demonstrate advanced knowledge of global sexual and reproductive health based on a number of disciplinary perspectives, including a gender-equity perspective, theories and methods.
• demonstrate advanced knowledge of social and cultural aspects in relation to global sexual and reproductive health, and in such a way integrate aspects of global sustainability development and human rights.
• demonstrate an ability to use research and subject knowledge in the design of field work, the purpose of which is to develop and implement evidence-based interventions in different settings and contexts.
• demonstrate an ability to independently search for and critically review scientific publications, and to review information with a critical review of sources.
• demonstrate advanced knowledge both of research methods used to collect evidence-based information and of the knowledge transfer of evidence-based information into health policies and interventions in clinical practice.
• demonstrate awareness of the significance of leadership in the pursuit of improved sexual, reproductive health and rights, and sustainable development that will ensure a sound and healthy environment, economic and social welfare, and justice for present and future generations.

7. Övrigt

Programnamnet kan på begäran redovisas i examensbeviset om den studerande med godkänt resultat har genomför programmets kurser enligt utbildningsplanen.