Utbildningsplan

Byggarbetsledare120 högskolepoäng

Programkod
TBARG
Programansvarig
Patrik Mosveen
Fastställd
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2018-03-13.
Gäller fr.o.m. VT 2018.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse
För högskoleexamen ska studenten
– visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga
För högskoleexamen ska studenten
– visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
– visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen ska studenten
– visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Efter genomgången utbildning ska studenten:
– visa kunskap om alternativa byggtekniska lösningar för byggnader och vägar utifrån gällande normer och med hänsyn till hållbar utveckling,
– kunna läsa och förstå byggtekniska ritningar och övriga handlingar för redovisning av byggnader,
– kunna tillämpa branschens styrdokument vid projektering och byggande,
– visa kunskap om byggprocessens olika skeden vid olika typer av byggande,
– visa kunskap och förmåga att planera byggproduktionsarbete.

2. Huvudsaklig uppläggning

Byggarbetsledarprogrammet ger en bred byggteknisk kunskap som behövs vid arbete i arbetsledande funktion inom flera olika områden i branschen såsom byggentreprenad, byggserviceverksamhet, drift- och förvaltning. Utbildningen omfattar aspekter av samhällsutveckling och samhällsplanering där förutom byggteknisk utveckling även faktorer som social och ekonomisk planering och utveckling samt människors välmående ingår.
Under programmets första år ges kurser i grundläggande byggteknik. För att studenterna ska kunna tillgodogöra sig de mer beräkningsintensiva kurserna i byggfysik och installationsteknik, ges under första året även en kurs i matematik.

Andra året läses kurser med inriktning mot projekt- och produktionsledning, systemkunskap med avseende på stomsystem, grundläggande konstruktionsteknik och installationer, samt ledar- och entreprenörskap. Parallellt med kurserna under år två har studenterna även arbetsplatsförlagd utbildning (APU) på byggarbetsplats. Under utbildningens sista termin görs ett examensarbete på 7,5 högskolepoäng. Genom examensarbetet ska kunskaper från studierna tillämpas och fördjupas. Studenten ska genom examensarbetet visa att målen för utbildningen uppnåtts.

Byggteknik
Kurserna inom byggteknik behandlar byggmateriallära, arkitektur och byggande, ritteknik/CAD, byggfysik, byggkonstruktioner, husbyggnadssystem, installationsteknik, väg- och anläggningsteknik samt fastighetsförvaltning. Projektbaserade kurser är Byggprojekt småhus och Husbyggnadssystem.

Projekt- och produktionsledning
Dessa kurser förbereder för arbetsledande funktioner i byggproduktionen. Kurserna är Projektmetodik, Ledar- och entreprenörskap. Projektbaserade kurser är Byggplanering och -produktion samt Arbetsplatsförlagd utbildning.

3. Programmets kurser

Årskurs 1
Projektmetodik, 5 hp
Hållbar utveckling, 5 hp
Arkitektur och byggande, 5 hp
Byggmaterial, 5 hp
Bygg–CAD, 5 hp
Matematik för byggarbetsledare, 5 hp

Byggfysik, 7,5 hp
Byggprojekt småhus, 15 hp
Vägteknik - 7,5 - (G1)

Årskurs 2
Arbetsplatsförlagd utbildning, 10 hp
Byggkonstruktioner, 5 hp
Byggplanering och – produktion, 15 hp
Husbyggnadssystem, 5 hp
Installationsteknik, 5 hp
Fastighetsförvaltning, 7,5 hp
Ledar- och entreprenörskap, 5 hp
Examensarbete inom Byggteknik för högskoleexamen, 7,5 hp

 

4. Examensbenämning

Om samtliga kurser enligt utbildningsplanen är godkända erhålls efter ansökan Högskoleexamen med inriktning mot byggarbetsledning (Higher Education Diploma with specialization in Construction Management).

5. Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet samt Matematik A/ Matematik 1a eller 1b eller 1c, eller motsvarande kunskaper

6. Summary in English

After completed studies the student should:
- demonstrate knowledge of alternative structural solutions for buildings and roads based on current standards and with respect to sustainable development,
- be able to read and understand constructional drawings and other documentation for buildings,
- be able to apply the industry‘s governing documents during design and construction,
- demonstrate knowledge of the building process at different stages in all types of construction,
- demonstrate knowledge and ability to plan production of constructional work.

7. Övrigt

Programnamnet kan synliggöras i examensbeviset.
Utbildningen ges främst på svenska, men kurser på engelska kan förekomma.
Den studerande kan efter årskurs 1 ansöka om antagning till senare del av Byggingenjörsutbildningen (årskurs 2). Då krävs Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper.