Utbildningsplan

International Tourism Management180 högskolepoäng

Programkod
STAGG
Programansvarig
David Scott
Fastställd
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11.
Gäller fr.o.m. 2012-10-16.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga

För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Turismprogrammet syftar till att förbereda studenterna för att ha tillräcklig kunskap och förståelse för att självständigt och kritiskt kunna arbeta med planering, utveckling och ekonomiska aspekter inom turism och destinationsutveckling.

Efter fullgjord utbildning ska studenten kunna:


Kunskap och förståelse

- redogöra för turism, resande och destinationsplanering och utveckling ur olika ämnesteoretiska perspektiv
- visa kunskap om turismen som samhällsfenomen ur ett nationellt och internationellt perspektiv
- visa insikt om företagsekonomi, marknadsföring och nationalekonomi och dess tillämpning för turism och destinationsutveckling

Färdighet och förmåga

- genomföra och presentera resultatet av destinationsutvecklingsanalyser
- utföra spatiala analyser med hjälp av GIS (geografiska informationssystem)
- göra en affärsplan för en organisation
- göra marknadsanalyser med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder
- bedöma alternativa kostnader för en destination

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visa förmåga att självständigt välja lämpliga teorier och metoder för att kunna analysera olika problem inom destinationsutveckling
- visa insikt om relationen mellan turism, samhället, globaliseringsprocessen och den ekonomiska utvecklingen
- identifiera områden där ytterligare forskning och utveckling av ny kunskap inom turism behövs

2. Huvudsaklig uppläggning

International Tourism Managemet programmet är ett brett utbildningsprogram som leder till en kandidatexamen i turismvetenskap efter fullgjorda tre års heltidsstudier.
Varje termin har ett specifikt fokus, relevant för syftet med programmet.
De tematiska terminerna är följande:
Termin 1 introduktion till turism och destinationsutveckling
Termin 2 management av turism
Termin 3 statistik och turismanalys
Termin 4 destinationsplanering och utveckling
Termin 5 valbara kurser eller utbytes studier vid något av våra parteruniversitet
Termin 6 forskningsmetodik för turism samt uppsats

Programmet bygger på det akademiska ämnet turismvetenskap. Progressionen i programmet säkerställs genom att nivån på kurserna ökar på programmet men också genom ett krav på avklarade studiepoäng för att bli uppflyttningsbar till nästa år på programmet.

Den första och andra terminen introducerar studenterna till turismen i samhället, till samhällsekonomi och ekonomisk geografi liksom management av turism, företagsekonomi och marknadsföring.
Termin tre ger studenterna kunskaper om att använda statistik och geografiska informationssystem (GIS). GIS används för att göra rumsliga beskrivningar och analyser inklusive marknadsanalyser. Att lära sig använda kartor och grafer vid presentationer av resultat, är också en del av kurserna under terminen. Termin 4 vidareutvecklar kunskaper inom turismvetenskap mot destinationsplanering och utveckling, för att uppnå syftet med programmet. Detta sker genom att arbeta med fältstudier.

Termin fem innehåller valbara kurser där studenterna själva kan välla att bredda sina kunskaper inom ett område, alternativt åka på en termins utbyte till något av våra partneruniversitet.
Under den sista terminen av programmet kommer studenterna att fördjupa sina teoriska och metodologiska kunskaper inom turismvetenskap. Studierna avslutas genom att skriva ett självständigt arbete inom turism.

Kurserna kombinerar föreläsningar, seminarier och kontakt med turismnäringen genom gästföreläsare, studiebesök, grupparbeten eller arbete med ett konkret fall. Examination utförs genom skriftlig examen, seminarer eller deltagande i grupparbete.

3. Programmets kurser

Kurserna i programmets sista termin är placerade på grundnivå 2 samt kursen Service Management.
Övriga kurser grundnivå 1


År 1
Introduktion till turism och destinationsutveckling, 15 hp (Turismvetenskap)
Turism och samhälle, 7,5 hp (Turismvetenskap)
Rumsliga och samhällsekonomiska aspekter av turism, 7,5 hp (Turismvetenskap)

Grundläggande ekonomistyrning, 7,5 hp (Företagsekonomi)
Turismmarknadsföring, 7,5 hp (Företagsekonomi)
Organisationsteori, 7,5 hp (Företagsekonomi)
Turismekonomi I, 7,5 hp (Nationalekonomi)

År 2
Introduktion till GIS, 7,5 hp (Turismvetenskap)
Dataanalys och statistik, 7,5 hp (Statistik)
Marknadsanalys genom GIS, 15 hp (Turismvetenskap)
Resurser och produkter för turism 7,5 hp (Turismvetenskap)
Service Management, 7,5 hp (Turismvetenskap)
Hållbar destinationsplanering och utveckling, 15 hp (Turismvetenskap)

År 3 - Termin 1
Turismstudier utomlands, 30 hp
alternativt 30 hp av följande valbara kurser vid Högskolan Dalarna:

Utveckling av digitala guider 7,5 hp (Turismvetenskap)
Event Management, 7,5 hp (Turismvetenskap)
Destinationsstrategi och risk management, 7,5 hp (Turismvetenskap)
Kultur och turism, 7,5 hp (Turismvetenskap)
European Business, 7,5 hp (Företagsekonomi)
Turismekonomi II, 7,5 hp (Nationalekonomi)
Kulturellt medvetande inom turism- och servicenäringen 7,5 hp (Turismvetenskap)

Mikroekonomi, fortsättningskurs 7,5 hp (Nationalekonomi)
Introduktion till objektorienterad programmering 7,5 hp (Informatik)
Behörighetsgivande kurs i databassystem för masterprogram i Business Intelligence 7,5 hp (Informatik)


År 3 - Termin 2
Turismvetenskaplig teori och metod, 15 hp (Turismvetenskap)
Examensarbete för kandidatexamen i turismvetenskap, 15 hp (Turismvetenskap)

4. Examensbenämning

Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Turismvetenskap (Degree of Bachelor of Science, Main Field of Study: Tourism Studies

5. Behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 5/A5 samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
  • Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

6. Övrigt

För uppflyttning till termin 3 krävs att studenten godkänts i kurser om minst 45 hp från programmets två första terminer.

För uppflyttning till termin 5 krävs att studenten godkänts i kurser om minst 90 hp från programmets fyra första terminer.

Utbildningsprogrammets namn kan på begäran medtagas i examensbeviset, om studenten godkänts i minst 150 hp av de kurser som utbildningsplanen omfattar. I dessa 150 hp måste
Turismvetenskaplig teori och metod, 15 hp samt Examensarbete för kandidatexamen i turismvetenskap, 15 hp ingå.

Samtliga kurser under den valbara terminen kommer kanske inte att erbjudas varje termin