Utbildningsplan

Kompletterande utbildning för systemvetare med utländsk examen60 högskolepoäng

Programkod
KOMSY
Programansvarig
Fastställd
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2017-04-07.
Gäller fr.o.m. HT .

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Enligt förordning 2008:1101 om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning ska kompletterande utbildning ges för att studenter ska kunna få behörighet att i Sverige utöva det yrke som den utländska utbildningen har förberett dem för. Utbildningen ska planeras med hänsyn till tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.
 
Den kompletterande utbildningen syftar övergripande till att studenterna utifrån nya kunskaper ska reflektera över tidigare utbildning samt visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens för den svenska arbetsmarknaden.

I övrigt hänvisas till respektive kursplan där kursens lärandemål samt omfattning framgår.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Efter avslutad kompletterad utbildning ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för vetenskaplig grund, kunskap om tillämpliga metoder och aktuella forskningsfrågor inom det systemvetenskapliga området.

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av relevans för området,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

2. Huvudsaklig uppläggning

Utbildning för kompletterande utbildning för systemvetare med utländsk examen omfattar totalt 60 högskolepoäng. Utbildningens ämnesområde är Informatik där upplägget är att studenterna skall tillägna sig kunskap som möjliggör för dem att efter avslutad utbildning utföra avancerade arbetsuppgifter inom ämnesområdet. I utbildningen ingår även kurser inom de närliggande områdena datateknik och mikrodataanalys, samt valbara kurser inom entreprenörskap och statsvetenskap.

En individuell studieplan skapas i samråd med studieväg¬ledare/utbildningsansvarig. Där anges de valbara kurser som den studerande skall läsa med utgångspunkt från den studentens tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.

Utbildningen syftar till att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständigt lärande, att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela den yrkesverksamma tiden som systemvetare..

Undervisning bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

3. Programmets kurser

Varje termin har en obligatorisk kurs på 7,5 hp resterande 22,5 hp är valbara.

Termin 1
Introduktion till det Svenska samhället, 7.5 hp
Kompletterande kurser inom området för systemvetare 22,5 hp  (valbara kurser i bilaga 1)

Termin 2
Kompletterande kurser inom området för systemvetare 22,5 hp (valbara kurser i bilaga 1)
Affärsplanering, 7.5 hp

4. Examensbenämning

Denna utbildning leder inte fram till någon examen. Ett samlat utbildningsintyg, som innehåller sammanställning av utbildningens kurser, kan utfärdas när samtliga kurser inom den fastställda individuella studieplanen är avklarade med godkänt resultat. Ett sådant utbildningsintyg lämnas ut efter ansökan.

5. Behörighetskrav

 • Avslutad examen på grundnivå (motsvarande en kandidatexamen eller en högskolexamen) från ett utländskt universitet med inriktning mot systemvetenskap med Informatik/ informations­system. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska som andra språk 3, lägst betyget Godkänd

6. Summary in English

According to regulation 2008:1101 on higher education which complements supplementary foreign education, additional training will be given so students should be able to get authorization to pursue the occupation that the foreign education has prepared them for in Sweden. The education should be planned with regard to previous education and work experience.

Overall, the Supplementary Information System education aims to give the students an ability to identify their need of further knowledge and to develop their skills for the Swedish labor market. This is done through the students’ ability to reflect on new knowledge in relation their previous education.

In addition to the overall aim of the education, each course syllabus contains the learning outcomes and educational scope.

General goal
After completing the supplementary education for business administration, the student should be able to:

Knowledge and understanding

 • Describe scientific basis, knowledge an understanding for methods and current research issues in the area of Information system

Skills and Abilities

 • demonstrate the ability to search, collect, evaluate and critically interpret relevant information in a problem,  and to critically discuss phenomena, issues and situations. 
 • demonstrate ability to orally and in writing present and discuss information, problems and solutions in dialogue with different groups´
 • demonstrate the skills required to work independently in the field of study.

Evaluation ability and approach

 • demonstrate skills in the subject to make assessments with consideration to relevant scientific, social and ethical aspects
 • demonstrate insight into the role of knowledge in society and people‘s responsibility for how it is used
 • demonstrate the ability to identify their need of further knowledge and to develop their skills.

7. Övrigt

Till utbildningsplanen finns en bilaga som visar valbara kurser för de olika terminerna. Bilagan finns på Akademin Industri och Samhälle. Kurserna kommer i möjligaste mån ha någon form av arbetslivsanknytning.

Högskolan Dalarna ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas gentemot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. Vid bevisat fusk kan påföljden bli avstängning från studier vid Högskolan Dalarna under en viss tid.