Utbildningsplan

Magisterprogram i svenska som andraspråk, 60 hp60 högskolepoäng

Programkod
HSSAA
Programansvarig
Boglárka Straszer
Fastställd
Fastställd i Områdesnämnden Utbildningsvetenskap 2014-03-14.
Gäller fr.o.m. HT 2014.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 9 §:

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse
För magisterexamen ska studenten:
· visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
· visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen ska studenten:
· visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, även med begränsad information,
· visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
· visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
· visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen ska studenten:
· visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
· visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
· visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Kunskap och förståelse
För magisterexamen ska studenten:
· visa kunskap om och förståelse för andraspråksforskningens tvärvetenskapliga bredd både nationellt och internationellt med inriktning mot lingvistik, sociolingvistik samt pedagogik och didaktik,
· visa kunskap om och förståelse för andraspråksforskningens och andraspråksundervisningens framväxt i ett sociohistoriskt perspektiv både nationellt och internationellt,
· visa fördjupad kunskap och förståelse inom något av andraspråksforskningens områden, och
· visa kunskaper om de vetenskapliga metoder som används inom andraspråksforskning.

Färdighet och förmåga
För magisterexamen ska studenten:
· visa god förmåga att tillämpa kunskap om andraspråksforskningen generellt samt inom något specifikt område i form av egna analyser som visar på hög grad av teoretisk medvetenhet,
· visa förmåga att självständigt planera och genomföra en väl avgränsad forskningsuppgift inom andraspråksområdet som visar god teoretisk och metodologisk insikt, och
· visa förmåga att redogöra för och diskutera forskningsområdets resultat och dess implikationer för flerspråkiga individers lärande, i samverkan med olika aktörer inom högre utbildning, barn-, ungdoms- och vuxenutbildning, samt omgivande samhälle.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen ska studenten:
· visa förmåga att kritiskt granska och diskutera centrala frågor inom andraspråksforskningens inriktningar mot lingvistik, sociolingvistik samt pedagogik och didaktik, och
· visa insikt om andraspråksforskningens möjligheter och begränsningar, betydelse och användning, inom ramen för kunskapsområdet svenska som ett andraspråk specifikt, liksom för organisation av utbildning i ett flerspråkigt och interkulturellt perspektiv generellt.

2. Huvudsaklig uppläggning

Magisterprogrammet omfattar 60 hp varav samtliga kurser ges på avancerad nivå. Programmet består av fyra obligatoriska kurser samt tre valbara kurser. Inom programmets obligatoriska kurser utvecklar studenten kunskaper om och förståelse för de centrala vetenskapliga teorier och metoder som används inom andraspråksforskningens olika inriktningar mot lingvistik, sociolingvistik samt pedagogik och didaktik. De obligatoriska kurserna i programmet utgörs av Svenska som andraspråk i ett utvecklingsperspektiv - vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv 7,5 hp, Flerspråkighet som fenomen och företeelse - vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv 7,5 hp, Svenska som andraspråk i tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp samt Examensarbete, 15 hp. Förutom de obligatoriska kurserna läser studenten tre valbara kurser varav en av kurserna kan läsas inom annat ämne efter överenskommelse med examinator. Inom de valbara kurserna utvecklar studenten fördjupade kunskaper om några avgränsade forskningsområden med inriktning mot sociolingvistik, pedagogik och didaktik.

De tre obligatoriska kurserna, Svenska som andraspråk i ett utvecklingsperspektiv - vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv 7,5 hp, Flerspråkighet som fenomen och företeelse - vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv 7,5 hp och Svenska som andraspråk i tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp läses i valfri ordning under programmets tidigare del. I de valfria kurserna fördjupar studenten sig inom forskningsområdet och kan utveckla en egen kunskapsprofil. Programmets upplägg innebär möjligheter till varierande studietakt.

3. Programmets kurser

Obligatoriska kurser

Svenska som andraspråk i ett utvecklingsperspektiv - vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv 7,5 hp
I denna kurs behandlas teoretiska och metodologiska frågor samt aktuella forskningsresultat relaterade till studium av svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv och till andraspråksutveckling generellt. Huvudfokus i kursen ligger på olika teoretiska modellers relevans vid studium av såväl formell som informell andraspråksinlärning. I kursen jämförs olika vetenskapsteoretiska modeller, som används för att analysera andraspråksutveckling, och de olika modellernas möjligheter och begränsningar diskuteras. Även frågor relaterade till vilken typ av kunskap som genereras utifrån respektive teoretisk modell diskuteras. Inom kursens ram behandlas särskilt statistiska analysinstrument. Under kursen genomför den studerande en mindre fördjupningsuppgift.

Flerspråkighet som fenomen och företeelse - vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv 7,5 hp
I denna kurs behandlas teoretiska och metodologiska frågor samt aktuella forskningsresultat relaterade till flerspråkighet som fenomen och företeelse. Huvudfokus i kursen ligger på språk i användning, samhällsaspekter av språk, språkets roll för lärande och identitet samt interaktion. I kursen belyses metodologiska frågor relaterade till studium av processer och av komplexa företeelser och fenomen, så som språkpolitiska processer och språkattityder på grupp- och samhällsnivå, klassrumsinteraktion och skriftspråksanvändning. Vidare diskuteras vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor som aktualiseras vid studium av språkanvändning i utbildning och arbetsliv samt vid studium av relationer mellan språk, kontext och identitet. Särskilt behandlas metodologiska och etiska frågor relaterade till etnografiskt inriktad forskning.

Svenska som andraspråk i tvärspråkligt perspektiv 7,5 hp
I denna kurs behandlas svenska språket som ett andraspråk ur ett tvärspråkligt perspektiv. Olika företeelser i svenska konstrasteras mot språk från olika språkfamiljer, där särskilt sådana språk som ofta är representerade bland andraspråkstalare av svenska lyfts fram. Olika språkliga aspekter belyses, såväl morfologiska, syntaktiska, fonologiska, semantiska, pragmatiska, som diskursiva. Inom kursens ram genomför den studerande en mindre kontrastiv analys av svenska i relation till ett annat språk.

Examensarbete 15 hp
Programmet avslutas med ett självständigt examensarbete genom vilket programmets mål uppfylls. Studenten fördjupar sig inom något område inom andraspråksfältet genom att självständigt planera och genomföra en väl avgränsad forskningsuppgift som tillför ny kunskap inom området. Arbetet genomförs i form av en skrivprocess där studenten ventilerar och diskuterar sitt arbete med handledaren och andra studenter. Arbetet redovisas i form av en vetenskaplig uppsats. Under arbetsprocessen och vid ventileringen granskar och diskuterar studenten vetenskaplig metod och teori både utifrån det egna och övriga kurskamraters examensarbeten. I examensarbetet ingår även att studenten opponerar på en annan students examensarbete.


Valbara kurser

Samtliga kurser erbjuds inte varje termin men vid något tillfälle under programmets fyra terminer.

1. Flerspråkighet, interaktion och identitetsskapande i klassrum
I kursen behandlas aktuell forskning kring flerspråkighet i klassrummet där särskilt betydelsen av interaktion för språk- och kunskapsutveckling uppmärksammas. Möjligheter och hinder för flerspråkighet i klassrummet diskuteras. Exempel där autentiska samtal från flerspråkiga klassrumsmiljöer såväl inom som utanför skolan analyseras och diskuteras. Fokus riktas mot relationen mellan interaktion, identitet och lärande när det gäller på elever med svenska som andraspråk
2. Flerspråkighet, identitet och kulturmöten i sociala sammanhang
Kursen belyser relationer mellan migration, kultur och identitet i ett flerspråkigt perspektiv. I kursen behandlas olika teoretiska aspekter på dessa relationer i form av aktuell svensk och internationell forskning. Fokus ligger på sociala faktorer vad gäller transnationella migrationsprocesser och identitetsskapande. Studenten väljer inom ramen för kursen att fördjupa sig i ett för kursen relevant forskningsområde där familj, barn och ungdomar i ett mångkulturellt sammanhang står i fokus.
3. Flerspråkighet i ett samhällsperspektiv
I kursen behandlas flerspråkighet i ett samhällsperspektiv med betoning på utbildningsområdet. Studenten ska genom att möta olika teoretiska perspektiv utveckla verktyg för att kritiskt granska och förhålla sig till språkideologiska och språkpolitiska frågor i samhället generellt och i utbildning specifikt. Särskilt fokus läggs på poststrukturell teori där makt, språk, ideologi, och identitet uppmärksammas. Exempel från olika geografiska platser, samhällsförhållanden och tidsperioder analyseras. I kursen läser och diskuterar studenten aktuell forskning inom området och fördjupar sig även inom en begränsad fråga.
4. Svensk skönlitteratur i ett andraspråksperspektiv
I denna kurs utvecklar den studerande kunskaper om svenskspråkig litteratur i ett andraspråksperspektiv. Skönlitteratur som medel för lärande och berättande behandlas liksom frågor relaterade till migrantskap, integrations- och identitetsprocesser, synen på Sverige, längtan och främlingskap. Den studerande utvecklar förmågan att analysera flerspråkighet i skönlitteraturen utifrån olika perspektiv och särskilt fokus riktas mot hur författare använder flera olika språkliga varieteter i skönlitterära verk. Inom kursens ram genomför den studerande en litterär textanalys av ett eller flera litterära verk av relevans för kursen.
5. Litteracitet och flerspråkighet
I denna kurs studeras litteracitet utifrån ett flerspråkigt perspektiv. Den teoretiska ansatsen är etnolingvistisk, vilket innebär att litteracitetens betydelse, funktion och gränser i olika språkliga och kulturella sammanhang står i fokus. Frågor relaterade till skriftspråksanvändning i flerspråkiga sammanhang, så väl digitala som fysiska behandlas liksom skriftspråksanvändning i multimodala sammanhang. Även frågor om relationer mellan litteracitet och makt samt mellan litteracitet och undervisning behandlas. Inom kursens ram genomför den studerande en mindre fördjupningsstudie inom ett väl avgränsat område av relevans för kursen.
6. Language and Nationhood in African Multilingual Countries (kursen erbjuds på engelska)
I denna kurs behandlas frågor om språkpolicy och språkpolitik i en afrikansk kontext. Kursen behandlar frågor såsom relationer mellan språk och nation; territorialitet gentemot nationalitet, begreppen enhet/integration/enighet i ett flerspråkigt perspektiv; språk- och utbildningspolitik samt dimensioner av mänskliga rättigheter vad gäller språkpolicy.

4. Examensbenämning

Student som uppfyller programmets mål och som erhållit godkänt resultat på samtliga i programmet ingående kurser erhåller efter ansökan Filosofie magisterexamen, huvudområde: Svenska som andraspråk (Degree of Master of Arts (60 credits) Main Field of Study: Swedish as a Second Language)

5. Behörighetskrav

  • Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Svenska som andraspråk omfattande minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande.

6. Summary in English

The learning outcomes of this program are:

Knowledge and understanding

For a master degree the student should:
· Show knowledge about and understanding for the multidisciplinary and broad character of second language research both nationally and internationally, with an orientation towards linguistics, sociolinguistics as well as education and learning, and
· Show knowledge about and understanding for the emergence of second language research and second language education in a socio-historical perspective, both nationally and internationally, and
· Show deepened knowledge and understanding in one of the focus areas of second language research, and
· Show knowledge about the scientific methods used in second language research.
Skills and abilities

For a master degree the student should:
· Show good ability to apply knowledge about second language research generally and in a specific area in the in the form of own analyzes that show a high degree of theoretical awareness,
· Show ability to independently plan and carry out a well delimited research task in the field of second language that shows good theoretical and methodological awareness, and
· Show ability to present and discuss results in second language research and its implications for the learning of multilingual individuals, in cooperation with different operators in higher education, education for children, youth and adults, and the surrounding society.

Judgement and approach

For a master degree the student should:
· Show ability to critically examine and to discuss the orientations of second language research towards linguistics, sociolinguistics as well as education and learning, and
Show awareness of the possibilities and restrictions of second language research, significance and use, in the field of second language learning specifically as well as for organization of education in a multilingual and intercultural perspective generally.