Utbildningsplan

Magisterprogram i engelska med inriktning mot engelskspråkig litteratur60 högskolepoäng

Programkod
HENEA
Programansvarig
Carmen Zamorano Llena
Fastställd
Fastställd av Utbildnings- och Forskningsnämnden 2013-02-12.
Gäller fr.o.m. HT .
Reviderad
Reviderad 2013-11-13.
Revideringen är giltig fr.o.m. HT 2013.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 9 §:

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.(Lag 2006:173)

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse

För magisterexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet
såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa
delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
och
– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga


För magisterexamen skall studenten
– visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera
komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad
information,
– visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar
samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter
inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera
sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för
dessa i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete
eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt


För magisterexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar
med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och
utvecklingsarbete,
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i
samhället och människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta
ansvar för sin kunskapsutveckling. (SFS 2006:1053)

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Efter avslutad utbildning skall studenten
- visa en bred kunskap och förståelse om litteraturteorins framväxt under 1900-talet och fram till idag,
- visa en god förmåga att tillämpa denna kunskap i form av textanalyser som visar på en hög grad av teoretisk medvetenhet om samspelet mellan språk, litteratur och kultur,
- visa en fördjupad kunskap och förståelse inom något litteraturvetenskapligt tema eller ämnesområde inom den engelskspråkiga världen,
- självständigt planera och genomföra en väl avgränsad forskningsuppgift inom det litteraturvetenskapliga området som visar på en teoretisk insikt om egna ideologiska och etiska ställningstaganden,
- visa på sådan muntlig och skriftlig språklig förmåga och färdighet som krävs för att på en klar och tydlig akademisk engelska effektivt argumentera för komplexa tolkningar och bedömningar av skönlitterära och litteraturkritiska texter samt aktivt kunna interagera med andra i en kritisk och konstruktiv miljö.

2. Huvudsaklig uppläggning

Programmet består av tre obligatoriska kurser samt ett antal valbara kurser. Under programmets första termin läser alla en obligatorisk kurs på 7,5 hp i litteraturvetenskapligt skrivande, samt ytterligare tre valbara kurser om vardera 7,5 hp. Studenten väljer fritt bland de litteraturvetenskapliga kurser som erbjuds på avancerad nivå inom huvudområdet Engelska. Studerande som ej läst kursen Litteratur och teori eller motsvarande på grundnivå 2 läser denna som en av sina valbara kurser. Möjlighet finns även att läsa en kurs om 7,5 hp inom något angränsande ämnesområde som är av relevans för det tänkta examensarbetet. Under programmets andra termin läses de obligatoriska kurserna Avancerad litteraturteori (7,5 hp) och Examensarbete (15 hp). Student väljer också en valbar litteraturvetenskaplig kurs på 7,5 hp på avancerad nivå inom huvudområdet Engelska.

3. Programmets kurser

Litteraturvetenskapligt skrivande 7,5 hp
Kursen läses under programmets första termin och syftar till att förbereda studenten för examensarbetet genom att utveckla kunskaper och färdigheter i den litteraturvetenskapliga forskningsprocessen och vetenskapligt skrivande. Under kursen studeras och analyseras ett antal litteraturkritiska texter samtidigt som studenten själv genomför ett processinriktat skrivarbete kring ett väl avgränsat litteraturvetenskapligt problem.

Litteratur och teori 7,5 hp
Kursen vänder sig till studerande som inte tidigare genomgått grundkursen i litteraturteori på kandidatnivå eller motsvarande, vilket är en förutsättning för den avancerade teorikursen under programmets andra termin. Kursen syftar till att de studerande utvecklar grundläggande teoretiska såväl som praktiska kunskaper om den moderna litteratur- och kulturteorins framväxt från liberal humanism till ekokritik. Kursen innehåller även praktiska övningar i litteraturvetenskapligt skrivande utifrån ett urval litteratur- och kulturteoretiska skolor.

Avancerad litteraturteori 7,5 hp
Kursen läses under första hälften av programmets andra termin och syftar till att vidareutveckla studenternas kunskaper i modern litteraturteori. Till skillnad mot den tidigare teorikursen konfronteras studenterna med utdrag av teoretiska originaltexter (i engelsk översättning) som de själva tolkar och bildar sig en uppfattning om. Med utgångspunkt i dessa litteratur- och kulturteoretiska texter studeras sedan ett urval skönlitterära verk från den engelskspråkiga världen i syfte att ytterligare utveckla de studerandes förmåga till kritisk analys och teoretiskt medveten argumentation, skriftligen såväl som muntligen. På så vis fungerar kursen som en vetenskaplig bas och inspirationskälla till examensarbetet.

Examensarbete 15 hp
Programmet avslutas med ett självständigt examensarbete genom vilket programmets mål uppfylls. Studenten fördjupar sig inom ett litteraturvetenskapligt problemområde genom att självständigt planera och genomföra en väl avgränsad forskningsuppgift som tillför ny kunskap inom området. Arbetet genomförs i form av en skrivprocess där studenten ventilerar och diskuterar sitt arbete med handledaren och andra studenter. Arbetet redovisas i form av en vetenskaplig uppsats som följer gängse normer för akribi, not- och källförteckning.

4. Examensbenämning

Student som uppfyller programmets mål och som erhållit godkänt resultat på samtliga i programmet ingående kurser erhåller efter ansökan Filosofie magisterexamen, huvudområde: Engelskspråkig litteratur (Degree of Master of Arts (60 Credits), Main Field of Study: Literatures in English).

5. Behörighetskrav

  • Filosofie kandidatexamen med huvudområde engelska omfattande minst 180 hp innehållande en uppsats i ämnet Engelska om minst 5000 ord. Innehållet i uppsatsen och den metod som används ska vara relevant till vald specialisering i Magisterprogrammet

6. Summary in English

On completion of the programme the student will be able to
- demonstrate broad knowledge and understanding of the development of literary theory , from the twentieth century until today,
- demonstrate the ability to apply this knowledge in the form of individual literary text analyses with a high degree of theoretical awareness of the relationship between language, literature and culture,
- demonstrate advanced knowledge of literature in English,
- independently plan and carry out a well-defined literary research task in English language literature which demonstrates theoretical insight and awareness of one’s own ideological and ethical values,
- demonstrate the oral and written ability and proficiency necessary to argue effectively in clear academic English for complex interpretations and analyses of literary and critical texts and to actively be able to interact with others in a critical and constructive environment.

7. Övrigt

Programmets titel skall framgå i examensbeviset.