Utbildningsplan

Magisterprogram i engelska med inriktning mot irländsk litteratur60 högskolepoäng

Programkod
HEIIA
Programansvarig
Billy Gray
Fastställd
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2013-02-12.
Gäller fr.o.m. HT .

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 9 §:

Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller på grundnivå,

- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.(Lag 2006:173)

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse

För magisterexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För magisterexamen skall studenten
– visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
– visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För magisterexamen skall studenten
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling. (SFS 2006:1053)

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Efter avslutad utbildning skall studenten kunna

- visa en bred kunskap och förståelse om litteraturteorins framväxt under 1900-talet och fram till idag,
- visa en god förmåga att tillämpa denna kunskap i form av textanalyser som visar på en hög grad av teoretisk medvetenhet om samspelet mellan språk, litteratur och kultur,
- visa en fördjupad kunskap och förståelse inom ämnesområdet irländsk litteratur på engelska,
- självständigt planera och genomföra en väl avgränsad forskningsuppgift inom irländsk litteratur som visar på en teoretisk insikt om egna ideologiska och etiska ställningstaganden,
- visa på sådan muntlig och skriftlig språklig förmåga och färdighet som krävs för att på en klar och tydlig akademisk engelska effektivt argumentera för komplexa tolkningar och bedömningar av skönlitterära och litteraturkritiska texter samt aktivt kunna interagera med andra i en kritisk och konstruktiv miljö.

2. Huvudsaklig uppläggning

Programmet består av sex kurser. Under programmets första termin läses två kurser på 7,5 hp i irländsk litteratur (Samtida irländsk skönlitteratur och Kropp och längtan i samtida irländsk poesi) samt två kurser på 7,5 hp (Moderna, postmoderna och postkoloniala studier och Litteraturvetenskapligt skrivande). För studenter som redan har skrivit en litteraturvetenskaplig uppsats finns möjligheten att istället för Litteraturvetenskapligt skrivande läsa en kurs om 7,5 hp på G2 eller avancerad nivå inom något ämnesområde som är av relevans för det tänkta examensarbetet. Under programmets andra termin läses kurserna Irland i film och drama (7,5 hp), Avancerad litteraturteori (7,5 hp) och Examensarbete (15 hp).

3. Programmets kurser

Moderna, postmoderna och postkoloniala studier 7,5 hp
Kursen består av den kulturella och ideologiska innebörden av koncepten modernism, postmodernism samt postkolonialism och hur de används som narratologiska och förklarande verktyg inom litteraturstudier. Centralt för kursen är sambanden mellan modernism, postmodernism och den postkoloniala kontexten i litteraturstudier.

Samtida irländsk skönlitteratur 7,5 hp
Kursens syfte är att fördjupa kunskaper om representativa verk inom samtida irländsk skönlitteratur genom att granska, reflektera över, vetenskapligt värdera, samt tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp och teorier i anknytning till samtida irländsk skönlitteratur. De litterära verken studeras med utgångspunkt i ett antal moderna och postmoderna teori- och kritikskolor, såsom poststrukturalism och psykoanalytisk litteraturteori. Förutom introducerandet av teoretiska texter studeras även ett antal kritiska artiklar direkt knutna till de litterära verken.


Kropp och längtan i samtida irländsk poesi 7,5 hp
Kursens syftar till att den studerande ska fördjupa sina kunskaper om representativa verk inom samtida irländska poesi genom att granska, reflektera över, vetenskapligt värdera, samt tillämpa litteraturvetenskapliga teorier och relatera dessa teorier till begreppen kropp och längtan. I kursen studeras samtida irländsk poesi från ett teoretiskt perspektiv. De litterära verkens representation av kropp och längtan studeras med utgångspunkt i ett antal moderna och postmoderna teori- och kritikskolor, såsom feministisk, psykoanalytisk, politisk, existentiell och etisk teori och kritik. Förutom introducerande av teoretiska texter studeras även ett antal kritiska artiklar direkt knutna till de litterära verken.

Irland i film och drama 7,5 hp
Kursens syfte är att den studerande ska tillägna sig en fördjupad kunskap om representativa verk inom samtida irländsk film och dramatik, genom att granska, reflektera över, vetenskapligt värdera, och tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp och teorier i anknytning till samtida irländsk film och dramatik. De litterära verken och filmerna studeras med utgångspunkt i ett antal teori- och kritikskolor, såsom postmodernism, postkolonialism och filmteori. Förutom introducerande av teoretiska texter studeras även ett antal kritiska artiklar direkt knutna till de dramatiska verken och filmerna.

Litteraturvetenskapligt skrivande 7,5 hp
Kursen läses under programmets första termin och syftar till att förbereda studenten för examensarbetet genom att utveckla kunskaper och färdigheter i litteraturkritiskt och vetenskapligt skrivande. Under kursen studeras och analyseras ett antal litteraturkritiska texter samtidigt som studenten själv genomför ett processinriktat skrivarbete kring ett väl avgränsat litteraturvetenskapligt problem.

Avancerad litteraturteori 7,5 hp
Kursen läses under första hälften av programmets andra termin och syftar till att vidareutveckla studenternas kunskaper i modern litteraturteori. Till skillnad mot den tidigare teorikursen konfronteras studenterna med utdrag av teoretiska originaltexter (i engelsk översättning) som de själva tolkar och bildar sig en uppfattning om. Med utgångspunkt i dessa litteratur- och kulturteoretiska texter studeras sedan ett urval skönlitterära verk från den engelskspråkiga världen i syfte att ytterligare utveckla de studerandes förmåga till kritisk analys och teoretiskt medveten argumentation, skriftligen såväl som muntligen. På så vis fungerar kursen som en vetenskaplig bas och inspirationskälla till examensarbetet.

Examensarbete 15 hp
Programmet avslutas med ett självständigt examensarbete genom vilket programmets mål uppfylls. Studenten fördjupar sig inom ett litteraturvetenskapligt problemområde genom att självständigt planera och genomföra en väl avgränsad forskningsuppgift som tillför ny kunskap inom området. Arbetet genomförs i form av en skrivprocess där studenten ventilerar och diskuterar sitt arbete med handledaren och andra studenter. Arbetet redovisas i form av en vetenskaplig uppsats som följer gängse normer för akribi, not- och källförteckning.

4. Examensbenämning

Student som uppfyller programmets mål och som erhållit godkänt resultat på samtliga i programmet ingående kurser erhåller efter ansökan Filosofie magisterexamen, huvudområde: Engelskspråkig litteratur (Degree of Master of Arts (60 Credits), Main Field of Study: Literatures in English).

5. Behörighetskrav

  • Filosofie kandidatexamen med huvudområde engelska omfattande minst 180 högskolepoäng innehållande en uppsats i ämnet Engelska om minst 5000 ord, eller motsvarande kunskaper. Innehållet i uppsatsen och den metod som används ska vara relevant till vald specialisering i Magisterprogrammet

6. Summary in English

On completion of the programme the student will be able to

- demonstrate broad knowledge and understanding of the development of literary theory , from the twentieth century until today,
- demonstrate the ability to apply this knowledge in the form of individual literary text analyses of with a high degree of theoretical awareness of the relationship between language, literature and culture,
- demonstrate advanced knowledge of Irish literature in English,
- independently plan and carry out a well-defined literary research task in Irish literature which demonstrates theoretical insight and awareness of one’s own ideological and ethical values,
- demonstrate the oral and written ability and proficiency necessary to argue effectively in clear academic English for complex interpretations and analyses of literary and critical texts and to actively be able to interact with others in a critical and constructive environment.

7. Övrigt

Programmets titel skall framgå i examensbeviset.