Vad är Business Intelligence?

Business Intelligence är ett samlingsbegrepp för färdigheter, teknologier, applikationer och metoder av systematisk och vetenskaplig art som en organisation använder för att bättre förstå sin verksamhet, sin omgivning och omvärld.

Business Intelligence skapar en lärande miljö som möjliggör organisationer och företag att driva sin verksamhet mer effektivt och intelligent. Något förenklat kan man säga, att Business Intelligence ur datamängder förmår att skapa stöd för att fatta korrekta beslut. Och detta i de mest mångskiftande av organisationer och företag.

Unik utbildning

För att komma till den kunskap som behövs för framgång läser du under två år kurser i ämnen som beslutstödsystem, datamodellering, försöksplanering, geografiska informationssystem, optimering, prognoser, simulering och statistisk slutledning. Du kommer också att skaffa dig förståelse för affärsutveckling och organisation.

Vårt masterprogram i Business Intelligence vänder sig till dig som vill skaffa djupa färdigheter i BI-värdekedjans alla delar. Figur nedan visar hur data omvandlas till beslut och handlingar i BI-kedjan.

Processbeskrivning

Första delen är insamling av data som kräver kunskap och färdighet i olika mättekniker men också försöksplanering. Den andra och tredje delen är datafångst, -bearbetning och -lagring som kräver färdigheter i avancerade databasmetoder såsom multidimensionell databassökning men också förståelse för betydelsen av metadata.

Den fjärde delen är analys oftast i form av matematisk modellering av data som kräver färdighet statistiskmodellering, deskriptiv statistik, prognosmetoder, simuleringstekniker, visualisering och Data Mining. Den femte delen är beslutsfattande och handling som kräver förståelse för tekniker som benchmarking och kontrafaktisk analys, men också om kollektivt beslutsfattande och om informationsspridning inom organisationer.

Tänk brett. Tänk ännu bredare. Tänk Business Intelligence.

Senast granskad: