Ung man i bibliotek

Programmet vänder sig till dig vill utbilda dig till ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan och samtidigt arbeta som lärare. För att antas till utbildningen ska du redan ha ämneskunskaper i minst ett undervisningsämne. Utbildningen som omfattar 90 högskolepoäng sträcker sig över 2-3 år.

Studier och arbete

För att läsa den arbetsintegrerade KPU:n krävs att du har/erhåller en tjänst hos någon av de skolhuvudmän inom Högskolan Dalarnas samverkansregion, Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD) som ingår i projektet. Inom ramen för en heltidsanställning arbetar du som undervisande lärare 50% och studerar på resterande tid. Skolhuvudmannen har ett särskilt fadderansvar för dig under utbildningstiden. Den högskoleförlagda delen av utbildningen genomförs på Campus Falun en dag i veckan och med egna studier en dag i veckan. Tack vare att högskoleförlagda studier varvas med verksamhetsförlagd utbildning och tjänst som undervisande lärare får du en unik möjlighet att hela tiden relatera teoretiska studier med skolans praktiska verksamhet.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller studier inom utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning. Studierna inom utbildningsvetenskap förbereder dig för yrkesrollen. Du läser bland annat om skolans organisation, ledarskap, bedömning, betygsättning och sociala relationer. Den verksamhetsförlagda utbildningen integreras med din anställning på en partnerskola i regionen.

Förkunskapskrav

För att antas till KPU fordras att du har högskolestudier inom ett eller flera undervisningsämnen. För en ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9 krävs minst 90 högskolepoäng i ett undervisningsämne. För en examen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan är motsvarande krav 120 högskolepoäng.

Ansökan

Ansökan till denna form av arbetsintegrerad Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 högskolepoäng, sker via VAL-projektets nationella hemsida. För att kunna antas till denna utbildning inom ramen för VAL-projektet krävs dessutom att du har erhållit anställning vid en grund- eller gymnasieskola. 

Anna Karin Fändrik
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Senast granskad: