Utbildningsprogram LFSLG

Förskollärarprogrammet

En förskollärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för barnen i dagens och morgondagens förskola.
210 högskolepoäng Grundnivå

Förskolan är en verksamhet i ständig förändring och som förskollärare har du chans att vara med och påverka morgondagens omsorg och utbildning för barn. Förskolan är en del i det livslånga lärandet med ett pedagogiskt uppdrag, och utbildningen till förskollärare ger dig behörighet att jobba med barn i åldern ett till fem år i förskolan, och också sexåringar i förskoleklass.

Programmet är en bred och omväxlande utbildning som bidrar till kunskap om hur t ex lek, bild, naturvetenskap och språk kan användas i förskolans och förskoleklassens verksamhet.

Programmet är ett campusprogram med föreläsningar, seminarier, workshops, fältuppgifter och processdagar i Falun. För den som har lång resväg till Falun erbjuder vi också nätbaserade studier på flera moment, men alla kurser har obligatoriska moment på plats i Falun.

Utbildningens innehåll

De flesta av kurserna inom förskollärarprogrammet är 15 högskolepoäng vilket motsvarar tio veckors studier. Det förskolepedagogiska området innehåller studier inom exempelvis språk och kommunikation, lek, musik, bild, och naturkunskap. Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som förskollärare genom exempelvis kurser om förskolans uppdrag, ledarskap i förskolan, sociala relationer, specialpedagogik och föräldrasamverkan.

I mycket undervisning används Högskolans digitala system och plattformar för information och kommunikation. Du kommer därför att lära dig att kommunicera med ljud, bild och text via en dator när du studerar till förskollärare. Vi värdesätter också det personliga och mellanmänskliga mötet här på campus i Falun.

Kontakt med arbetslivet

Alla studenter i förskollärarprogrammet genomför verksamhetsförlagd utbildning på en av högskolans partnerförskolor i Dalarna. Det är särskilt utvalda förskolor med skickliga förskollärare som har utbildning i att handleda lärarstudenter. Läs mer om partnerförskolorna.

Studera utomlands

Internationella frågor är en viktig del av förskollärarutbildningen. Därför innehåller många kurser internationella inslag och utblickar. Högskolan uppmuntrar också blivande förskollärare att delta i internationella utbyten som vi har med andra länder. Programansvarig kan ge information om högskolans utbytesprogram. Läs mer om att studera utomlands.

Vad blir du efter utbildningen?

Förskollärarprogrammet är en utbildning som ger dig en tydlig yrkesidentitet som lärare i förskola och förskoleklass och en attraktiv examen. Efter utbildningen kan du ansöka om förskollärarexamen från högskolan och legitimation från Skolverket. Som legitimerad förskollärare kan du få fast anställning i en kommunal eller i fristående förskola eller förskoleklass.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det är brist på förskollärare i hela landet. Det finns därför ett stort behov av fler legitimerade förskollärare och efterfrågan väntas hålla i sig under många år framöver. Om du utbildar dig till förskollärare kommer du därför att ha en eftertraktad yrkesexamen och goda chanser till fast jobb, både i storstäder och på landsbygden.

Läs mer om läraryrket på Skolverkets webbplats "För det vidare"

Examen

Förskollärarexamen omfattande 210 högskolepoäng.

Studera vidare

En förskollärarutbildning är en högskoleutbildning på grundnivå. Högskolan erbjuder en fristående magisterutbildning i pedagogiskt arbete för den som vill fördjupa sina studier ännu mer. Magisterutbildningen öppnar också dörren till forskarutbildning inom pedagogiskt arbete eller till andra arbetsuppgifter.

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Senast granskad:
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programrum i Learn

I lärplattformen Learn finns information om programmets första studietid.

Besök programrummet

Programansvarig
Johanna Katrin