Utbildningsprogram LFSLG

Förskollärarprogrammet

En förskollärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för barnen i dagens och morgondagens förskola.
210 högskolepoäng Grundnivå

Förskolan är en verksamhet i ständig förändring och som förskollärare har du chans att vara med och påverka morgondagens omsorg och utbildning för barn. Förskolan är en del i det livslånga lärandet med ett pedagogiskt uppdrag, och utbildningen till förskollärare ger dig behörighet att jobba med barn i åldern ett till fem år i förskolan, och också sexåringar i förskoleklass.

Programmet är en bred och omväxlande utbildning som bidrar till kunskap om hur t ex lek, bild, naturvetenskap och språk kan användas i förskolans och förskoleklassens verksamhet.

Programmet är ett campusprogram med föreläsningar, seminarier, workshops, fältuppgifter och processdagar i Falun. För den som har lång resväg till Falun erbjuder vi också nätbaserade studier på flera moment, men alla kurser har obligatoriska moment på plats i Falun.

Förskollärarprogrammet har programstart både på vårterminen och höstterminen.

Hej, mitt namn är Jessica och jag kommer från Ludvika. Jag går termin 5 på förskollärarprogrammet.

Jag valde utbildningen då jag alltid har varit fascinerad över barns förmåga att lära sig och ta sig an olika utmaningar. Det är alltid kul att lyssna på deras frågor och funderingar, se deras glädje och nyfikenhet på livet.

Jag trivs väldigt bra och utbildningen är en campusförlagd utbildning men med möjlighet till nätstudier. Det gör att jag kan studera mycket hemifrån som passar mig bättre.

Jag valde Högskolan Dalarna för att jag hade hört gott om deras förskollärarutbildning via andra studenter som studerar/har studerat. Eftersom jag inte var säker på hur det skulle gå att studera via nätet, ville jag ha högskolan relativt nära. Jag tyckte även att strukturen för kurserna lät som ett bra upplägg, vilket det också har varit. Kurserna och innehållet håller en röd tråd genom utbildningen och bygger på med ny kunskap som känns väsentlig för yrket.

På fritiden älskar jag att resa och att äta god mat. Annars har jag en hund som jag tycker om att gå på promenader med, och är det höst tycker jag om att vara ute i naturen och plocka svamp.

I framtiden vill jag arbeta som förskollärare. Jag har inga planer just nu på att vidareutbilda mig efter studierna, men vill jag utbilda mig senare i livet till exempelvis specialpedagog så finns den möjligheten.

Ett gott samhälle för mig är när människor visar respekt för varandra, djuren och den miljö som vi lever i. Att man respekterar andra människor även om man inte håller med dem i olika frågor. Vi är alla olika och det är olikheterna som gör oss människor intressanta och det är viktigt att alla får vara sig själva.

Det jag kan göra för att förändra världen är att vara en bra förebild för barnen. Jag kan vara med och uppmuntra barnen och genom konkreta upplevelser bidra till goda värderingar och förhållningssätt. Jag tycker att genus är en viktig fråga, där mitt förhållningssätt som vuxen handlar om hur jag väljer att bemöta barnen. Barn ska få möjlighet till att vara sig själva och inte hindras av typiska könsroller eller könsmönster som vi vuxna har som föreställningar.

Jag kan göra skillnad genom att vara med och lägga en grund tillsammans med barnen för ett lustfyllt och livslångt lärande. För att barnen ska bli reflekterande och goda samhällsmedborgare, som ser tillbaka på förskolan som en plats där de fick växa som personer, lära sig nya saker och som en rolig och givande tid.

Ett tips för den som ska välja utbildningen är att läsa på om yrket/utbildningen för att få en klarhet i om det passar dig. Fråga någon som studerar hur det är att läsa på högskola. Men det kan vara väldigt individuellt hur man upplever det, så känns det rätt är det bara att prova tycker jag. Jag ångrar mig inte att jag började studera till förskollärare och jag har klarat mig bra än så länge.

Utbildningens innehåll

De flesta av kurserna inom förskollärarprogrammet är 15 högskolepoäng vilket motsvarar tio veckors studier. Det förskolepedagogiska området innehåller studier inom exempelvis språk och kommunikation, lek, musik, bild, och naturkunskap. Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som förskollärare genom exempelvis kurser om förskolans uppdrag, ledarskap i förskolan, sociala relationer, specialpedagogik och föräldrasamverkan.

I mycket undervisning används Högskolans digitala system och plattformar för information och kommunikation. Du kommer därför att lära dig att kommunicera med ljud, bild och text via en dator när du studerar till förskollärare. Vi värdesätter också det personliga och mellanmänskliga mötet här på campus i Falun.

Kontakt med arbetslivet

Alla studenter i förskollärarprogrammet genomför verksamhetsförlagd utbildning på en av högskolans partnerförskolor i Dalarna. Det är särskilt utvalda förskolor med skickliga förskollärare som har utbildning i att handleda lärarstudenter. Läs mer om partnerförskolorna.

Studera utomlands

Internationella frågor är en viktig del av förskollärarutbildningen. Därför innehåller många kurser internationella inslag och utblickar. Högskolan uppmuntrar också blivande förskollärare att delta i internationella utbyten som vi har med andra länder. Programansvarig kan ge information om högskolans utbytesprogram. Läs mer om att studera utomlands.

Termin 1

 • Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - förskola och förskoleklass, 15 hp
 • Kommunikation och berättande, 15 hp

Termin 2

 • I lekens värld, 15 hp
 • Didaktik och ledarskap i förskola och förskoleklass, 15 högskolepoäng (varav 7,5 hp VFU)

Termin 3

 • Bild i förskola och förskoleklass, 15 hp
 • Barns utveckling och lärande i matematik, 15 hp

Termin 4

 • Utveckling och lärande i förskola och förskoleklass, 15 hp
 • Naturvetenskap och teknik i förskola och förskoleklass, 15 hp

Termin 5

 • Rörelse och musik i förskola och förskoleklass, 15 hp
 • Sociala relationer, konflikter och makt i förskola och förskoleklass, 15 hp

Termin 6

 • Tal- och skriftspråksutveckling i förskola och förskoleklass, 15 hp
 • Specialpedagogik och föräldrasamverkan i förskola och förskoleklass, 7,5 hp
 • Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för förskollärare, 7,5 hp

Termin 7

 • Utvärdering och verksamhetsutveckling i förskola och förskoleklass, 15 hp (varav 7,5 hp VFU)
 • Examensarbete, Förskollärarexamen, 15 hp

Vad blir du efter utbildningen?

Förskollärarprogrammet är en utbildning som ger dig en tydlig yrkesidentitet som lärare i förskola och förskoleklass och en attraktiv examen. Efter utbildningen kan du ansöka om förskollärarexamen från högskolan och legitimation från Skolverket. Som legitimerad förskollärare kan du få fast anställning i en kommunal eller i fristående förskola eller förskoleklass.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Det är brist på förskollärare i hela landet. Det finns därför ett stort behov av fler legitimerade förskollärare och efterfrågan väntas hålla i sig under många år framöver. Om du utbildar dig till förskollärare kommer du därför att ha en eftertraktad yrkesexamen och goda chanser till fast jobb, både i storstäder och på landsbygden.

Läs mer om läraryrket på Skolverkets webbplats "För det vidare"

Examen

Förskollärarexamen omfattande 210 högskolepoäng.

Studera vidare

En förskollärarutbildning är en högskoleutbildning på grundnivå. Högskolan erbjuder en fristående magisterutbildning i pedagogiskt arbete för den som vill fördjupa sina studier ännu mer. Magisterutbildningen öppnar också dörren till forskarutbildning inom pedagogiskt arbete eller till andra arbetsuppgifter.

Senast granskad: