Utbildningsprogram LPGYA ARAB

Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolanModersmål: arabiska

En lärarutbildning ger dig nya erfarenheter och perspektiv som gör det möjligt för dig att göra skillnad för eleverna i dagens och morgondagens gymnasieskola.
300 högskolepoäng Grundnivå

Det är stor brist på lärare i hela landet. Om du utbildar dig till lärare kommer du att vara mycket attraktiv på arbetsmarknaden. Som lärare kommer du att få en viktig, intressant och utvecklande uppgift i samhället.

Ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan förbereder för undervisning i två ämnen, ett förstaämne om 120 högskolepoäng och ett andraämne om 90 högskolepoäng. När du söker till programmet väljer du förstaämne medan valet av andraämne sker under utbildningen. Som andraämne kan du välja bild, engelska, franska, idrott & hälsa, kinesiska, matematik, spanska, svenska eller svenska som andraspråk.

Vid Högskolan Dalarna studerar du till lärare via nätet. Nätundervisningen ger dig möjlighet att kommunicera med ljud, bild och text via din dator. En till två gånger per termin träffas alla i Falun för obligatoriska campusträffar. Antalet campusträffar är beroende på vilket ämne eller vilken kurs du läser. Men programmet startar alltid med 2-3 campusförlagda introduktionsdagar i Falun.

Hur söker du till utbildningen?

Ansökan till Ämneslärarprogrammet sker via www.antagning.se under perioden 15 mars - 15 april.

Utbildningens innehåll

I programmet varvas ämnes- och ämnesdidaktiska studier, utbildningsvetenskap och verksamhetsförlagd utbildning. Ämnesstudierna i modersmål: arabiska ger dig bland annat muntliga och skriftliga färdigheter samt kunskaper om områdets kultur, grammatik och språkstruktur. De ämnesdidaktiska studierna sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i klassrummet. Studierna i utbildningsvetenskap förbereder för yrkesrollen som lärare. De behandlar bland annat skolans organisation, undervisning, lärande, ledarskap, betygsättning samt sociala relationer. De verksamhetsförlagda delarna av utbildningen genomförs i regel vid en gymnasieskola i närheten av din hemort som är beredd att ta på sig ansvaret att vara utbildningsskola. Då får du under ledning av skickliga VFU-lärare lära dig planera, genomföra och utvärdera undervisning.

Programmets struktur – inriktning gymnasiet

 Termin  300 högskolepoäng
 Termin 1  Modersmål: arabiska
 Termin 2  Modersmål: arabiska
 Termin 3  Modersmål: arabiska
 Termin 4  Pedagogiskt arbete 1, inklusive VFU
 Termin 5  Ämne 2
 Termin 6  Ämne 2
 Termin 7  Ämne 2
 Termin 8  Pedagogiskt arbete 2, inklusive VFU
 Termin 9  Pedagogiskt arbete 3, inklusive VFU
 Termin 10  Examensarbete i ämne 1 eller 2

Vad blir du efter utbildningen?

En ämneslärarexamen ger dig i första hand möjlighet att arbeta med undervisning. En examen med inriktning mot gymnasieskolan ger behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 7-9 och i gymnasieskolan, i de ämnen som ingår i examen. Men en lärarutbildning är också en gedigen högskoleutbildning som kan öppna dörrar till forskarutbildning inom pedagogiskt arbete eller till andra arbetsuppgifter inom privat och offentlig verksamhet.


Senast granskad: