Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna - SUD

SUD är en samverkansarena inom det sociala välfärdsområdet för Högskolan Dalarna, 15 kommuner och Region Dalarna. En mötesplats för oss som vill arbeta med att främja kompetensförsörjning, kompetensutveckling och praktiknära forskning inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.

Person i solen

Nyheter

Fler nyheter

Kompetensutveckling

SUD anordnar utbildningar och annan kompetensuveckling för dig som arbetar inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Exempel på områden där SUD genomfört utbildningar är våld i nära relationer, försörjningsstöd och motiverande samtal. SUD anordnar även temadagar och workshops där yrkesverksamma och forskare kan mötas kring aktuella ämnen.

Utbildningar vid förfrågan

SUD kan arrangera kompetensutveckling efter förfrågan från kommuner, regioner och organisationer inom det sociala välfärdsområdet. Det kan handla om uppdragsutbildningar för att kompetensutveckla medarbetare eller hjälp att genomföra utvärderingsuppdrag.

Vid förfrågan kontakta medarbetare inom SUD.

Aktuella utbildningar, workshops och konferenser

Digitala föreläsningar

Forskning och utveckling

SUD stödjer praktiknära forskning som samskapas för kunskaps- och verksamhetsutveckling. Genom att skapa arenor där yrkesverkammma och forskare möts kan gemensamma forskningsidéer ta form och forskningsresultat spridas.

Praktiknära forskning – ansök om medel

SUDs arbete för praktiknära forskning  inrättades 2020 för att stödja samfinansierad forskning och utveckling inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.

Pågående forskningsprojekt inom SUD

VFU – för yrkesverksamma

Socionomprogrammet vid Högskolan Dalarna innehåller tre perioder verksamhetsförlagda studier. Teoretiska kunskaper och erfarenhetsbaserad kunskap är komplementära och grunden för det praktiska sociala arbetet. Att som yrkesverksam bidra till att framtida kollegors professionsutveckling genom att engagera sig som VF-utbildare är en viktig del i detta arbete.

VFU samordnare Högskolan Dalarna
Maria Fernström
e-post: mfe@du.se
Telefonnummer: 023-77 84 52

SUD-AU / SUD-råd

SUD leds av Rådet för Socialtjänstens utvecklingscentrum, SUD-rådet. I rådet finns representation från Högskolan Dalarna, samtliga 15 kommuner i Dalarna, Region Dalarna och fackliga organisationer inom det sociala välfärdsområdet.

2020 – 2021 protokoll

Senast granskad:
Kontakt
Univ adjunkt socialt arbete