Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL)

Högskolan Dalarna tillsammans med sju andra lärosäten har ett regeringsuppdrag att anordna vidareutbildning för verksamma lärare som saknar lärarexamen. Studier inom VAL kan omfatta maximalt 120 hp. VAL-projektet pågår till år 2030 med sista ansökning till ht 2026.

Information om behörighetskrav, målgrupper med mera finns på VAL:s nationella webbsida. 

Ansökan och antagning

Utbildningen är öppen för ansökan mellan den 15 september och 15 oktober för antagning till vt-21. Ansökan sker via VAL-projektets nationella webbplats, https://lararutbildning.nu/val/val-ansok-till-val/. Antagningsbesked skickas ut via mail senast 18 december. Beroende på direktiv kring Covid-19 och dess utveckling kan antagningsbeskeden inför våren 2021 komma att försenas.

Sökande till yrkeslärarutbildningen ska dessutom validera sina yrkeskunskaper via ValiWeb, https://yrk.valiweb.nu/Startsida.

Inför vårterminen 2021 antar vi sökande till följande inriktningar:

  • Lärare i grundskolans åk F-3 och 4-6 med minst 5 års lärarerfarenhet
  • Ämneslärare för grundskolans åk 7-9, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen
  • Yrkeslärare

Förskollärare hänvisas till annat VAL-lärosäte.

Behörighet planerade studier

För att kunna antas till och studera inom VAL ska du vara verksam som lärare i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i. Du ska vara verksam minst femtio procent i rätt ämne eller ämnen, i rätt skolform och på rätt nivå. Hur många högskolepoäng du behöver studera beror på dina tidigare studier och yrkeserfarenheter som lärare. Du kan studera från 7,5 hp till högst 120 hp. En samlad bedömning av dina meriter görs i samband med ansökan och utifrån det skapas en individuell studieplan. 

Programstart yrkeslärarutbildningen

Utbildningen till yrkeslärare startar nästa gång vt-2021.

Sökande till yrkeslärarutbildningen ska dessutom validera sina yrkeskunskaper via ValiWeb, https://yrk.valiweb.nu/Startsida.

Utbildningens genomförande

Utbildningen planeras med  hänsyn till sökandes tidigare utbildning och lärarerfarenhet. Du kan komplettera med både utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och ämneskurser. Utbildningen är nätbaserad och genomförs vanligtvis på 50 procents studietakt vilket motsvarar 20 studietimmar per vecka. Det kan även förekomma 75-100 procents studietakt beroende på ämneskursernas upplägg. Dock ingår alltid nätseminarium med obligatorisk närvaro på dagtid samt oftast någon campusträff per termin. 

För dig som saknar kurser inom något ämne finns vanligtvis möjlighet att läsa ämneskurser för att nå examen. Ämneskurserna ges vanligtvis inom ramen för ordinarie kursutbud och studietakten varierar. Ämneskurser erbjuds oftast med 100 procents studietakt. Vissa kurser kan komma att erbjudas vid andra VAL-lärosäten. 

Du som har mer än 8 års yrkeserfarenhet som lärare eller förskollärare

Enligt förordningsändring som trädde i kraft 1 september 2020 har du som har arbetat länge som lärare eller förskollärare möjlighet att få en förkortad studiegång. Enligt nya förordningen (SFS 2020:724) krävs det att du hade en tjänst den dag som infaller sex månader före sista dag för ansökan till utbildningen samt att du har arbetat minst åtta år som lärare senast sex månader innan sista ansökningsdag till utbildningen, med en total omfattning av minst 75 %. Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande. Du ska huvudsakligen ha varit verksam i det ämne/ämnen – skolämne eller förskolepedagogiskt område – som du har möjlighet att nå en examen i. Detta resulterar i en studieplan om enbart 30 hp utbildningsvetenskaplig kärna och eventuella ämnesstudier upp till kraven i examen.

Nätbaserad utbildning

Utbildningen erbjuds som nätbaserad utbildning. Det innebär att kommunikationen sker i den digitala lärplattformen Learn, med hjälp av e-post, digitala mötesplatsen Zoom och andra kommunikationskanaler. Obligatoriska seminarier via nätet sker på dagtid.

Utbildningen inleds vanligtvis med en till två obligatoriska introduktionsdagar i Falun. Då introduceras kursen och de arbetsformer och den teknik som ska användas. Kursdeltagarna får möjlighet att bekanta sig med varandra och med lärare i kursen samt att ”bygga” en plattform för den fortsatta kommunikationen på nätet. Antalet kursträffar i Falun kommer därefter att vara begränsat till cirka en per termin. Observera att detta kan komma att se annorlunda ut inför våren på grund av Covid-19.

Efter du har blivit antagen

Efter att du har blivit antagen och du har fått underlaget för examensbevis som innehåller din prelininära studieplan samt underlag för tillgodoräkning ska du skicka in ett underskrivet exemplar (Länk kommer snart).

Senast granskad: