Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL)

Högskolan Dalarna tillsammans med sju andra lärosäten har ett regeringsuppdrag att anordna vidareutbildning för verksamma lärare som saknar lärarexamen. VAL-projektet pågår till år 2030 med sista ansökning till ht 2026.

Information om covid-19 till studenter

Studenters hälsa, välmående och säkerhet är av högsta prioritet. Håll ut, håll avstånd och ta ansvar. Så länge pandemin pågår: Stanna hemma om du har sjukdomssymptom, var noga med handhygienen och undvik sociala sammanhang. 

Högskolan Dalarna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Våra VAL-studenter kommer från olika delar av landet. För närvarande planeras inga campusträffar i Falun hösten 2021. Vår förhoppning är att återuppta campusträffar våren 2022. 

Tänk gärna på att lärosätets bibliotek erbjuder fjärrlån med möjlighet att få litteratur hemskickad under pågående pandemi. 

Behörighetskrav och målgrupper

För att vara behörig till VAL krävs att du har en lärartjänst inom det ämne som du kan nå examen samt att du kan nå en lärarexamen med studier som omfattar maximalt 120 hp. 

Information om behörighetskrav, målgrupper med mera finns på VAL:s nationella webbsida. 

Ansökan och antagning

Utbildningen är öppen för ansökan mellan den 15 september och 15 oktober för antagning till vt-22. Ansökan öppnar kl.13.00 och sker via VAL-projektets nationella webbplats, https://lararutbildning.nu/val/val-ansok-till-val/.

Antagningsbesked beräknas skickas ut via mail senast 20 december. Beroende på direktiv kring Covid-19 och dess utveckling kan antagningsbeskeden inför våren 2022 komma att försenas.

Sökande till yrkeslärarutbildningen ska dessutom validera sina yrkeskunskaper via ValiWeb, https://yrk.valiweb.nu/Startsida.

Inför vårterminen 2022 antar vi sökande till följande inriktningar:

  • Lärare i grundskolans åk F-3 och 4-6 med minst 2 års lärarerfarenhet
  • Ämneslärare för grundskolans åk 7-9, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen, med minst 2 års lärarerfarenhet
  • Yrkeslärare

Förskollärare hänvisas till annat VAL-lärosäte.

Behörighet planerade studier

För att kunna antas till och studera inom VAL ska du vara verksam som lärare i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i. Du ska vara verksam minst femtio procent i rätt ämne eller ämnen, i rätt skolform och på rätt nivå. Hur många högskolepoäng du behöver studera beror på dina tidigare studier och yrkeserfarenheter som lärare. Du kan studera från 7,5 hp till högst 120 hp. En samlad bedömning av dina meriter görs i samband med ansökan och utifrån det skapas en individuell studieplan. 

Utbildningens genomförande

Utbildningen planeras med  hänsyn till sökandes tidigare utbildning och lärarerfarenhet. Du kan komplettera med både utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och ämneskurser. Utbildningen är nätbaserad och genomförs vanligtvis på 50 procents studietakt vilket motsvarar 20 studietimmar per vecka. Det kan även förekomma 75-100 procents studietakt beroende på ämneskursernas upplägg. Dock ingår alltid nätseminarium med obligatorisk närvaro på dagtid samt oftast någon campusträff per termin. 

För dig som saknar kurser inom något ämne finns vanligtvis möjlighet att läsa ämneskurser för att nå examen. Dessa ges oftast inom ramen för ordinarie kursutbud och studietakten varierar men erbjuds oftast med 100 procents studietakt. Vissa kurser kan komma att erbjudas vid andra VAL-lärosäten. 

Du som har mer än 8 års yrkeserfarenhet som lärare eller förskollärare

Enligt förordningsändring som trädde i kraft 1 september 2020 har du som har arbetat länge som lärare eller förskollärare möjlighet att få en förkortad studiegång. Enligt nya förordningen (SFS 2020:724) krävs det att du hade en tjänst den dag som infaller sex månader före sista dag för ansökan till utbildningen samt att du har arbetat minst åtta år som lärare senast sex månader innan sista ansökningsdag till utbildningen, med en total omfattning av minst 75 %. Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande. Du ska huvudsakligen ha varit verksam i det ämne/ämnen – skolämne eller förskolepedagogiskt område – som du har möjlighet att nå en examen i. Detta resulterar i en studieplan om 30 hp utbildningsvetenskaplig kärna och eventuella ämnesstudier upp till kraven för examen.

Nätbaserad utbildning

Utbildningen erbjuds som nätbaserad utbildning. Det innebär att kommunikationen sker i den digitala lärplattformen Learn, med hjälp av e-post, digitala mötesplatsen Zoom och andra kommunikationskanaler. Obligatoriska seminarier via nätet sker på dagtid.

Utbildningen inleds vanligtvis med en till två obligatoriska introduktionsdagar i Falun. Då introduceras kursen och de arbetsformer och den teknik som ska användas. Kursdeltagarna får möjlighet att bekanta sig med varandra och med lärare i kursen samt att ”bygga” en plattform för den fortsatta kommunikationen på nätet. Antalet kursträffar i Falun kommer därefter att vara begränsat till cirka en per termin. Observera att detta kan komma att se annorlunda ut på grund av Covid-19.

 

Senast granskad: