Utbildning för förskollärare i förskoleklass

Är du förskollärare som arbetar i förskoleklass och vill utveckla din kompetens inom matematikinlärning eller läs- och skrivinlärning i höst? Sök våra kurser senast 15 oktober 2022.

Ansökan till kurserna öppnar 15 september och stänger 15 oktober 2021. Du söker själv kurserna via antagning.se. 

Din arbetsgivare måste godkänna att du deltar

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten Huvudmannens godkännande. Du kan skanna in blanketten och bifoga den elektroniskt när du ansöker. Blanketten hittar du till höger på denna sida.

Seminarietider

Kommer att uppdateras med tider under hösten. 

Kurs i läs- och skrivinlärning, 15 högskolepoäng

Under kursen får du fördjupa dig i grundläggande läs- och skrivinlärning och dess ämnesdidaktik och metodik. Du får utveckla din förmåga att följa upp och bedöma elevers läs- och skrivinlärning som grund för fortsatt lärande och undervisning.

Utbildningen stärker också din förmåga att bemöta elever i behov av särskilt stöd. Du får även fördjupa dig i hur du kan arbeta med ett inkluderande förhållningssätt i klassrummet.

Utbildningen är baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den utgår från grundskolans uppdrag och styrdokument.

Kursen startar höstterminen 2021 och erbjuds på kvartsfart och i huvudsak på distans.

Information om kursen:

Läs- och skrivundervisning för förskollärare i förskoleklass, kvartsfart 25%, distans

Kurs i matematikinlärning, 15 högskolepoäng

Under kursen får du fördjupa dig i grundläggande matematikinlärning och dess ämnesdidaktik och metodik. Du får utveckla din förmåga att följa upp och bedöma elevers matematikinlärning som grund för fortsatt lärande och undervisning.

Utbildningen stärker också din förmåga att bemöta elever i behov av särskilt stöd. Du får även fördjupa dig i hur du kan arbeta med ett inkluderande förhållningssätt i klassrummet.

Utbildningen är baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Den utgår från grundskolans uppdrag och styrdokument.

Kursen startar höstterminen 2021 och erbjuds på kvartsfart och i huvudsak på distans.

Information om kursen: 

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, kvartsfart 25%, distans

Målgrupp

För att få delta i kurserna ska du:

ha en förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet,
vara anställd för undervisning i förskoleklass och ha en arbetsgivare (kommun eller enskild huvudman) som har godkänt ditt deltagande.

Studera med 80 % av lönen

Du kan få 80 % av lönebortfallet för den tid du studerar i stället för arbetar. Det är huvudmannen som ansöker om statsbidrag.

Studierna är inte studiemedelsberättigade.

Länk till sidan om statsbidrag kommer att publiceras här under vecka 15.

Därför ska du delta

Stärk dina elevers lärande
Höj din kompetens och öka dina karriärmöjligheter
Bli tryggare i din yrkesroll

Validering för tillgodoräknande inom utbildningen

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har den 22 juni 2021 fattat ett beslut utifrån en begäran om tolkningen av förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare (reg. nr 33-00237-21). UKÄ:s beslut innebär att lärosäten inte kan hantera validering för tillgodoräknande inom ramen för uppdragsutbildningen som riktar sig till förskollärare som undervisar i förskoleklass.  

Skolverket ämnar så snart som möjligt göra en hemställan till regeringen om en författningsändring som uttryckligen ger stöd för tillgodoräknanden vid uppdragsutbildningar för fortbildning av lärare och förskollärare. Skolverkets förhoppning är att en sådan ändring kommer till stånd så snart som möjligt.

Skolverket kommer under måndagen den 23 augusti via UHR och antagning.se skicka ut ett e-postmeddelande till de personer som är antagna (och reservplacerade) till förskollärare som undervisar i förskoleklass kurser och utbildningar med start HT21, där myndigheten kort informerar om konsekvenserna av UKÄs beslut. 

 

Senast granskad:

Kontakt kursen i svenska

Tarja Alatalo

Kontakt kursen i matematik

Anna Teledahl
Senast granskad: