Studieform

Innehållet behandlas genom föreläsningar, seminarier, uppgifter och handledning. Kursen genomförs i form av två campusträffar, fyra synkrona träffar på Adobe Connect samt två handledningstillfällen. Föreläsningar kommer att finnas inspelade och att tillgå via läroplattformen Learn vilket skapar möjlighet att se dem flera gånger och i den takt som passar deltagarna. Kursen ges på kvartsfart (25%) med start ht-18.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig kunskap om:

  • styrdokument och regelverk inklusive skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag
  • hur studiehandledningens utformning och studiehandledarrollen ger förutsättningar för flerspråkiga och nyanlända elever att utvecklas mot de mål som finns i läroplaner och kursplaner
  • inkluderande och interkulturellt förhållningssätt
  • hur egna attityder och förhållningssätt påverkar elevernas utveckling och lärande
  • olika didaktiska modeller och perspektiv samt studieteknik som främjar lärande
  • hur skolan kan ge förutsättningar för parallell språk- och kunskapsutveckling hos eleverna
  • relationen mellan vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk
  • framgångsrika arbetssätt, metoder och användbara digitala verktyg
  • hur skolan kan skapa framgångsrika samarbetsformer mellan studiehandledare och klass- och ämneslärare

För att utbildningen ska ge effekt på verksamheten är det centralt att studiehandledarens chef (skolledare eller chef på modersmålsenhet) är involverad i utbildningen.

Förkunskapskrav

För att få delta i utbildningen krävs det att du har kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå. Det krävs att man har fullföljt svenska eller svenska som andraspråk B eller nivå 3. Läs mer om förkunskapskravet här...

Utbildningens omfattning

Utbildningen motsvarar 7,5 högskolepoäng. När du anmäler dig kan du välja att delta i utbildningen för intyg eller för högskolepoäng. Om du vill genomföra utbildningen som en poänggivande kurs ingår examinationsuppgifter. De deltagare som väljer att ta poäng erbjuds stöd i akademiskt skrivande.

Senast granskad: