Tre varianter

 1. Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i grundskolan 7–9, specialskolans årskurs 8–10 eller komvux på grundläggande nivå, 7,5 hp. Ansök här.... (sökande till denna kurs kommer att läggas på reservplacering, då kursen är full).

 2. Grundläggande programmering med matematikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i gymnasiet eller komvux gymnasial nivå, 7,5 hp. Ansök här... (sökande till denna kurs kommer att läggas på reservplacering, då kursen är full).

 3. Grundläggande programmering med teknikdidaktisk inriktning för lärare som undervisar i grundskolan 7–9, specialskolans årskurs 8–10, 7,5 hp. Ansök här...

Varför gå kursen?

 • För att utveckla dina kunskaper i datalogiskt tänkande
 • För att lära dig grundläggande programmering
 • För att utveckla dina ämnesdidaktiska kunskaper kopplat till programmering
 • För att kunna undervisa utifrån gällande styrdokument

Studiefart

Kursen är på 7,5 hp och ges på kvartsfart.

Innehåll

Kursen tar upp objektorienterad programmering och hur programmering kan användas i undervisning. Kursen behandlar grundläggande begrepp inom programmering såsom klasser, objekt, metoder, datatyper, selektion och interaktion. Kursen kopplar till studentens egen undervisning och hur programmering kan användas för problemlösning i olika ämnen. 

Generellt innehåll

 • Grundläggande begrepp och byggstenar inom programmering, inklusive sekvens, alternativ, villkor, upprepning och funktioner.
 • Algoritmiskt tänkande. Problemlösning med hjälp av programmering.
 • Skapa, felsöka och testa programkod. Programmering i ett textbaserat huvudspråk och orientering i ytterligare minst ett språk.
 • Läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra befintlig programkod.
 • Orientering i relevant ämnesdidaktisk forskning för tillämpning av programmering i ämnena matematik och teknik.

Målgruppsspecifikt innehåll

1. Matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9 eller specialskolans årskurs 8–10 samt matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå:

 • Orientering i relevant matematikdidaktisk och programmeringsdidaktisk forskning, samt övningar i att omsätta didaktiska principer i undervisning.
 • Programmering för att stärka elevers matematiska förmågor, med särskilt fokus på problemlösning och att undersöka begrepp.
 • Programmering som stöd i matematisk problemlösning på grundskolenivå.

2. Matematiklärare i gymnasieskolan eller matematiklärare i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå:

 • Programmering som stöd i matematisk problemlösning och modellering på gymnasial nivå.

3. Tekniklärare i grundskolans årskurs 7–9 eller specialskolans årskurs 8–10:

 • Orientering i relevant teknikdidaktisk forskning.
 • Tekniska lösningar som innehåller programmering.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper och färdigheter i objektorienterad programmering samt kan sätta dessa kunskaper i ett didaktiskt sammanhang för att planera, genomföra och värdera egen undervisning utifrån styrdokument.

Efter avslutad kurs ska deltagaren

 • behärska metoder för att skapa program och kunna reflektera över arbetssätt med programmering,
 • utifrån problemställningar kunna skapa enklare program,
 • kunna läsa, förstå, felsöka, testa och förbättra enklare program, och
 • behärska metoder för att använda programmering i sin undervisning, inklusive att kunna identifiera moment och innehåll i kurs-/ämnesplan där programmering är ett användbart verktyg.

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier, övningar i programmering. I kursen ingår en fältuppgift. 

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt huvudmannens godkännande. 

Studieform

Kursen ges som distanskurs med ett antal träffar via nätet.

När kursen ges som webbaserad online-kurs ges den i Windowsmiljö. Andra operativa system accepteras, men ingen support ges på dem. Internetuppkoppling om minst 2Mbit/s krävs för studierna. Vidare krävs en webbkamera och ett headset eller mikrofon. 

Urvalsregler

De första 20 behöriga ansökanden antas i den ordning de inkommer.
Efterföljande ansökningar bedöms som Efteranmälda (EA) och reservplaceras i inkommande ordning.

Platsantal

Max antal är 20 platser per kurs. 

Senast granskad: