Skolforskningsfonden - Lokal praktikutveckling

Lokal praktikutveckling på vetenskaplig grund: Vad visar forskning? Vad erfar lärare?

Lokal praktikutveckling

I skolforskningsfondsprogrammet Lokal praktikutveckling på vetenskaplig grund: Vad visar forskning? Vad erfar lärare? beprövar den enskilda läraren, tillsammans med kollegor, sin egen praktik. Med stöd av en till två forskare från Högskolan Dalarna får verksamma lärare/förskollärare/skolledare möjlighet att systematiskt utveckla en förståelse för den utmaning eller det problem som identifierats som angeläget att vilja utveckla eller ”lösa”. Det kan vara en fråga eller utmaning inom till exempel det ämnesspecifika eller allmändidaktiska fältet, inom frågor som rör skolans styrning och organisation eller i frågor som rör skolans övergripande verksamhet och uppdrag. Programmet Lokal praktikutveckling sker i ”seminarieform”, under en till två terminer och äger rum på den egna skolan/förskolan (belägen inom PUD-regionen).

Praktikens utmaningar och frågor

Praktikens utmaningar och frågor artikulerade och identifierade inom till exempel ett arbetslag/ämneslag/ledningsgrupp mm, eller i ett systematiskt kvalitetsarbete, belyses och perspektiveras i grupp (om fyra till åtta lärare och en till två forskare) utifrån deltagarnas egna erfarenheter och adekvata forskningspublikationer. Arbetet äger rum under totalt fem tillfällen, två timmar per tillfälle. Forskare från Högskolan Dalarna planerar träffarna och leder dem utifrån att stötta och katalysera gruppens deltagare att utveckla sin förståelse för det valda området.

Arbetsledare vid skolan

En utsedd lagledare/arbetslagsledare ansvarar för gruppens och processens operativa frågor och ansvarar för kontakten med Högskolan Dalarna mellan träffarna. Inga akademiska poäng följer med deltagandet, men rektor (el. motsv.) har avsatt tid och reella möjligheter för deltagarna att delta i programmet och också möjliggjort för deltagarna att kunna förbereda sig, till exempel genom inläsning av en begränsad mängd litteratur.

Forskarens roll

Forskarens  specifika uppdrag i detta skolforskningsprogram är att 1) utifrån sin specifika kompetens bistå de verksamma med relevant forskningslitteratur för den fråga eller den utmaning som arbetet kretsar kring, 2)  utifrån generell vetenskaplig kompetens bidra till konstruktiva erfarenhetsutbyten i gruppen genom att till exempel perspektivera och kritiskt belysa olika förgivettaganden, såväl i samtalen som i de forskningstexter som används, och 3) i förekommande fall genom sin metodkompetens, handleda och stötta gruppens individer att i praktiken – genom till exempel dokumentanalyser, empiriinsamlingar eller implementering av nya lärmetoder - utforska eller pröva och utvärdera nya arrangemang på skolan/förskolan.

Dokumentation

Processen under de fem träffarna dokumenteras kortfattat (av forskare och av deltagare). I slutet av skolforskningsprogrammet beskriver deltagarna i sammanfattande ordalag skriftligt och muntligt sina beprövade erfarenheter (se punkt 1 ovan), och/eller presenterar en kortare ministudie (se punkt 3 ovan).

Det förväntade resultatet för den medverkande skolan och Högskolan Dalarna är:

  • Att deltagarna under processen utvecklar en gemensam bild och förståelse av de problem eller utmaningar som varit föremål för arbetet.
  • Den enskilde läraren/förskolläraren/rektorn ges möjlighet att på ett systematiskt vis, tillsammans med sina kollegor, bepröva sina egna erfarenheter.
  • Att deltagare vidareutvecklar sin s.k. forskningslitteracitet; det är en kompetens vilken underlättar lärare/förskollärare/skolledares att bedriva sin undervisning eller sitt uppdrag utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.
  • För forskare - som här får möjlighet att läsa forskning tillsammans med verksamma lärare/förskollärare/skolledare - ger skolforskningsprogrammet kunskaper om praktikens villkor och hur forskningens möjligheter att träffa praktikens behov och förutsättningar ser ut. Forskarens s.k. praktiklitteracitet ökar.

Finansiering

Finansieringen sker inom ramen för Skolforskningsfonden och förstärks under år 2020-2021 av det statliga ULF-projektet. Finansieringen täcker forskarens/forskarnas arbetskostnad i programmen, inklusive resor till skolor/förskolor i regionen. Rektor, eller motsvarande, kontaktar PUD för medverkan. Högskolan Dalarnas interna styrgrupp för ULF och chefen för PUD har löpande ett ansvar för att mäkla och förhandla inkomna förfrågningar med relevanta forskare samt berörda avdelningschefer vid Högskolan Dalarna och de aktuella skolorna/förskolorna. PUD-Au är beslutsinstans och har rätt att avslå förfrågningar. Inkomna ärenden hanteras fortlöpande. PUD-Au sammanträder normalt tre gånger per termin.

Ansöka

Vi välkomnar ansökningar från skolor och förskolor i regionen. Projektmedlen avser främst nya utvecklingsprojekt, dvs projekt där medverkande från HDa och från skolan/förskolan inte tidigare samarbetat i liknande eller närbesläktade frågor. I PUD´s och ULF-projektets ambitioner ligger att verka för en så jämn och rimlig fördelning av medel - såväl skolformsmässigt som geografiskt – som möjligt i regionen. Ansökningshandlingen hittar du här.

Senast granskad:
Senast granskad: