Forskarstudier för yrkesverksamma lärare och förskollärare

Studera och arbeta samtidigt. Vi har forskarutbildning mot licentiatexamen för verksamma lärare och förskollärare. Ansök före 15:e mars 2018 för att ha möjlighet att vara med i forskarskolan Skolnära, vilken startar till hösten. Länkar till tidigare forskarskolor finns längre ned.

Forskarutbildning mot licentiatexamen för verksamma lärare och förskollärare

Ref: HDa 2.3-2017/985

Högskolan Dalarna söker dig som är intresserad av forskarstudier i pedagogiskt arbete, med licentiatexamen som slutmål. Fem platser finns totalt. Forskarstudierna vänder sig till yrkesverksamma lärare och förskollärare, med olika examen och ämnesbehörigheter, som är anställda vid någon av de skolhuvudmän som är anslutna till Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD). Forskningsprojekten är tänkta att beakta relationer mellan språk och lärande, inom språkämnen, såväl som inom andra skolämnen. De ska bedrivas med praktiknära, skolutvecklande ansatser.

Innehåll och studietakt

Forskarstudierna bedrivs i ämnet pedagogiskt arbete och följer dess allmänna studieplan. Pedagogiskt arbete är ett forskarutbildningsämne med fokus på lärar- och förskolläraryrkets utbildning, praktik och professionsutveckling. Centrala frågor handlar om undervisning, lärande, fostran och omsorg. Inom pedagogiskt arbete bedrivs forskning av direkt relevans för såväl lärar- och förskolläraryrkets praktiska verksamhet inom olika skolformer som lärarutbildning och lärarfortbildning. Det innebär till exempel att forskningsfrågor har en nära koppling till den pedagogiska praktiken och att kunskapsbidragen blir till gagn för utvecklingen av lärarutbildningens-, skolans- eller förskolans miljö. Det kan också innebära att verksamma lärare eller förskollärare engageras och blir delaktiga i forskningsprocessen. Av särskild betydelse i denna utlysning är att forskarstudierna har en tydlig praktiknära ansats då en av målsättningarna med projektet är att få tillstånd en forskningsförankrad samverkan mellan förskola/skola och högskola. En målsättning efter fullgjord utbildning är också att licentiaterna får visst ansvar och inflytande över skolutveckling inom den egna organisationen.

En forskarutbildning med licentiatexamen som slutmål motsvarar två års heltidsstudier. Studierna bedrivs på 80 % under 2,5 år, med fortsatt anställning hos skolhuvudmanhuvudman där den forskarstuderande arbetar upp till ordinarie tjänstgöringsnivå.

Relationer mellan språk och lärande

I dagens föränderliga samhälle med hög mobilitet ställs lärare och förskollärare inför en situation där de möter barn och ungdomar med varierad språklig bakgrund. Att skapa likvärdiga möjligheter för utveckling och lärande ställer lärare och förskollärare inför andra uppgifter och krav som kräver utveckling av tidigare arbetssätt och undervisningsformer. Att utveckla arbetssätt där elevers flerspråkighet används som resurs och att skapa god samverkan med föräldrar innebär nya utmaningar. Inte minst gäller detta stöttning av elevers språkliga utveckling i relation till utveckling av ämneskunskaper inom skolans alla olika områden. När det gäller den betydelsefulla tidiga utvecklingen av färdigheter i läsning och skrivning har förskolan och grundskolans tidigare år ett särskilt ansvar, men även ämnesundervisningen längre upp i åldrarna bär ett viktigt ansvar för att eleverna utvecklar sina respektive ämnesspråk i relation till skilda språkliga bakgrunder.

Denna utlysning riktar sig mot olika relationer mellan språk och lärande. Det kan till exempel röra sig om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom olika ämnen eller kunskapsområden i förskola och skola och förskola. Forskningsprojekten ska dock stå verksamheterna nära, till exempel kan kollegialt lärande vara en möjlig brygga mellan högskola och förskole- och skolverksamheter.

Forskningsprofilen Utbildning och lärande

Som forskarstuderande i pedagogiskt arbete kommer doktoranderna att ingå i en aktiv forskningsmiljö tillsammans med ett 60-tal andra forskare. Inom forskningsprofilen Utbildning och lärande vid Högskolan Dalarna bedrivs forskning om undervisnings- och lärprocesser, villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling. Vår forskning är tvärvetenskaplig och bedrivs inom ett brett område från förskola till högre utbildning. Inom Utbildning och lärande bedrivs forskning inom områden som till exempel språkdidaktik och didaktik inom olika skolämnen, socialt samspel, etik och värderingar, maktförhållanden, ledarskaps- och organisationsfrågor i skola och förskola och den fysiska miljö där undervisningen och lärandet sker. Nyanländas förutsättningar och möjligheter i skolans praktik, språkets roll i lärandeprocesser, samt hållbar utveckling i förskola är ytterligare exempel på områden inom profilen.

Behörighet och urval

För att kunna bli antagen till utbildning på forskarnivå i pedagogiskt arbete krävs att den sökande har såväl grundläggande som särskild behörighet, samt har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. Geografisk spridning bland de antagna kommer att eftersträvas. Urval bland de sökande som uppvisar såväl grundläggande som särskild behörighet görs utifrån de sökandes uppvisade förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen i enlighet med den allmänna studieplanen.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Det är också ett krav att besitta nödvändiga språkfärdigheter.

Särskild behörighet för antagning till forskarutbildning i pedagogiskt arbete har den som avlagt lärar- eller förskollärarexamen samt har minst två års pedagogisk yrkesverksamhet. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning.

Finansiering

Forskarstudierna finansieras av Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD). Den forskarstuderande behåller sin ordinarie anställning hos skolhuvudman och förväntas arbeta 20% inom ordinarie tjänst och bedriva doktorandstudier på 80%. Närvaro på arbetsplatsen vid Högskolan Dalarna enligt överenskommelse är ett krav.

Antagning

Antagning sker efter individuell bedömning utifrån uppställda kriterier i den allmänna studieplanen för forskarutbildning i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna. I bedömningen beaktas den sökandes meriter samt förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms särskilt den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten på de självständiga, skriftliga arbeten som ingått i tidigare utbildning. Dessutom bedöms insänd forskningsplan där den sökande redogör för sitt tänkta forskningsprojekt. Den sökandes språkfärdighet samt avsikten att närvara och delta i forskningsprofilen Utbildning och lärandes aktuella forskningsmiljöer beaktas också. Den sökande skall utöver detta visa god social förmåga och klara av att arbeta både enskilt och i grupp.

Ansökan ska innehålla

- Meritförteckning/CV (med vidimerade kopior av betyg och dylikt).
- Examensarbete och/eller kandidat- /magisterexamensuppsatser samt eventuellt andra vetenskapliga texter eller relevanta arbeten, exempelvis utredningsuppdrag eller kvalitetsarbete.
- En kortfattad beskrivning av varför sökanden är intresserad av forskarutbildningen.
- En forskningsplan där ett tänkt forskningsprojekt beskrivs (3-5 sidor). Planen skall innehålla en kort inledning där den sökande redogör för och motiverar forskningsproblemet och anger syfte och några för forskningsprojektet centrala frågeställningar. Därefter beskrivs och motiveras övergripande tankar om val av metod och genomförande, samt tänkta möjliga teoretiska utgångspunkter. Planen bör även innehålla något om tidigare forskning inom kunskapsområdet ifråga.

Ansökan sker via vår webbplats senast 2018-03-15. Besked lämnas i mitten av maj.

 

 

Kontakt för mer information
Sara Irisdotter Aldenmyr
Professor pedagogiskt arbete
Senast granskad: