Legitimerad vårdpersonal

Detta är en kunskapsbank för legitimerad vårdpersonal att hämta information som kan bidra till och utveckla arbetet inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Introduktion

För närvarande ligger mentorsprogrammet i vila.

Delegering

Med delegering avses att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter denna till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften.

Andra webbutbildningar

Specialuppgifter

Specialuppgifter är definierade arbetsuppgifter som kan delegeras inom kommunal hälso- och sjukvård samt hemsjukvård.

Sondmat

Vanligtvis har en patient som behöver sondnäring någon form av näringsbrist med svårigheter att äta normalt. 

Beslutsstöd

ViSam - Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell

Omvårdnad

 

En utbildning om basala hygienrutiner har framställts av "Vårdhygien i Stockholms län". Utbildningen tar ca 15 minuter och det finns möjligheter att skriva ut ett diplom efter genomgången utbildning.

Blankett "Basala hygienrutiner och personligt hygienansvar"

Efterlevandesamtal

Broschyren "Till dig som förlorat en närstående" kan lämnas till anhöriga i samband med dödsfall. Detsamma gäller frågeformuläret "Frågor angående din närståendes sista tid i äldreboendet"

Rutiner för "Uppföljning av efterlevande inom särskilda boenden i Dalarna" kan användas som stöd.

Rehabilitering

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har alla patienter rätt till en bedömning av den totala situationen. I vissa fall ska även en medicinsk bedömning ske. Aktuella yrkesgrupper vid rehabilitering i kommunal verksamhet är främst fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Prioriteringsordning för arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster i kommunal verksamhet

Kontakt

Univ lektor omvårdnad
023-77 87 02
Senast granskad: