KTP-projekt
9 min läsning

Pågående och genomförda projekt inom KTP

Pågående projekt

KTP SCIENCE 

Wireless P2P Technologies AB

Wireless P2P Team

 • KTP-projektledare: Bharath Shashidhar
 • Processledare: Per Edén
 • Akademisk coach: Kenneth Carling 
 • Kontakt på företaget: Iurii Voitenko

Wireless P2P Technologies AB (WP2P) forskar på och utvecklar egna trådlösa lösningar för sport, hälsa och tryggt samhälle, med stor inriktning mot 5G agenda, t.ex. autonoma självkörande fordon, drönare, robotar etc.

Under dagens förhållanden med snabbt växande antal trådlösa sensorer och prylar i det moderna samhället finns det ett stort behov av att tillhandahålla sömlösa, snabba och tillförlitliga integrationer för var och en av dem. När tekniken utvecklas och kostnaden sjunker blir fler kommersiella och industriella användningar av dessa teknologier möjliga, exempelvis IoT-sensorer och 5G, autonoma fordon, drönare, molntjänster etc. Problemet med denna tillväxt är att alla trådlösa tekniker bygger på radiolänkar (RF) för effektiv, robust och flexibel kommunikation mellan noderna, ibland i en mycket dynamisk miljö

Bharath kommer tillsammans med företaget och forskare från HDa att arbeta med mjukvarudefinierad radio (SDR) i kombination med maskininlärning (ML) och artificiell intelligens (AI), som ett sätt att ta itu med det störningsproblem som uppstår av det ökande antalet radiofrekvensberoende enheter. 

Corviva AB

 • KTP-projektledare: Linnea Claésson
 • Processledare: Marit Söderqvist
 • Akademisk coach: Alexis Rydell och Tina Forsberg
 • Kontakt på företaget: Victor Östling

I samarbete med Corviva jobbar vår KTP-projektledare Linnea inom KTP Science med att förbättra arbetsplatser och öka medarbetares engagemang. Det sker genom att med hjälp av forskning och digitala verktyg utveckla frågeställningarna i digitala enkäter inom området arbetsvetenskap. Håll span på det här spännande och viktiga projektet och vad det kan leda till!

 

BALUNGSTRANDS SÅGVERK

I det här uppdraget ska KTP projektledaren skapa en hållbar arbetsmiljöplattform baserat på aktuell lagstiftning samt utifrån företagets redan genomförda kartläggningar. Det handlar om att ta fram processer och styrande dokument som gör det lätt att göra rätt och det som är värdeskapande.

Målet är att säkerställa företagets systematiska arbetsmiljöarbete så att det på ett kvalitativt medvetet sätt bidrar till en god balans mellan produktions- och organisationsutveckling. 

SCANARC

ScanArc vill ta sig an och öka takten på teknikutvecklingen. Plasmageneratorn med tillhörande elsystem utgör en nyckelkomponent i tekniken. I projektledare Filips uppdrag ingår att hämta in och leverera kravspecifikationer till kunder, underleverantörer och slutanvändare i värdekedjan. Inköp, egen tillverkning, montering och ett omfattande testabete organiseras och utförs av projektledaren ihop med andra medarbetare på ScanArc.

FEAL 

FEAL har en ledande ställning som roducent av ramper för personer med funktionsnedsättning och uppkörningsramper av aluminium för transportindustrin. Projektledare Daniel kommer arbeta med produktutvekling utifrån ett design- och hållbarhetsfokus, med fokus på att leverera färdiga, attraktiva och värdeskapande produkter.

 

Information om nedanstående projekte kommer snart

MOVEUM

CSI NORDIC

SACCI RYGGSÄCKAR 

 

KTP Energi 2.0 

Dala Massivträ AB

 • KTP-projektledare: Anders Kratz
 • Processledare: Per Edén
 • Akademisk coach: Mats Rönnelid
 • Kontakt på företaget: Mattias Brännström

Vår KTP-projektledare Anders jobbar med att kartlägga kundernas behov, väsentlig information och tekniska lösningar ”förpackas” i en produkt som innefattar kunskap, modeller, anvisningar, driftanvisningar, egenkontrollhandlingar, certifikat, kostnadskalkyler och leveransvillkor med avtal. Anpassat till produkten skall även marknadsföringspaket tas fram och metoder för spridning av detta utvecklas.

Målsättningen med projektet är ökad medvetenhet och försäljning av Dala Massivträs produkter, då en trästomme ger en reduktion av klimatpåverkan med ungefär 40% jämfört med en "konventionell" betongstomme. 

Ockelbo Plastindustrier

 • KTP Projektledare: Erik Olsson
 • Företagshandledare: Adam Andersson
 • VD: Thomas Lugnet
 • Akademisk Coach: Janne Akander
 • Processledare: Ola Wiklund

Företaget har positionerat sig som kvalitetsleverantör av vattenrutschbanor. Under 30 år har de konstruerat och installerat över 900 rutschbanor i 36 länder. De har lösningar för isolering av utomhussektioner och beräkning av energiförluster vid olika väderförhållanden.

Ett eget beräkningsverktyg har utvecklats och presentationen av resultat gjordes mer kundorienterad genom ett utvecklingsprojekt tillsammans med Linköpings Universitet under 2017/2018.

I projektledaren Eriks uppdrag ingår bland annat: 

1.Utveckla en energieffektiv vattenrutschbaneprodukt med tillhörande tillverknings- och produktionsteknik

 2.Validering av företagets egna beräkningsverktyg framtaget med VINNOVA-medel

 

ELON

Uppdraget går ut på att skapa en utbildning för att säkerställa den kompetens som krävs för installation av ELONs produkter. Det handlar om att se till att installatörer har tillräckliga kunskaper för att utföra en säker installation men också att all personal, både i butik och ute hos kund, ska kunna diskutera val av produkter utifrån hållbarhetsaspekter.

SELF CHECK

Uppdraget handlar om att utveckla företagets unika webbapp för lagstadgade egenkontroller till större och nya marknader. 

Projektet innefattar proaktivt idéarbete kring nya funktioner och koncept vilket tex. innebär att ta fram wireframes, mockups och design för alla typer av enheter, både mobila samt mindre mobila. Selfcheck jobbar lösningsfokuserat vilket innebär att utgångspunkten alltid är i kundens problemställning.

 

Information om nedanstående projekte kommer snart

MODULINE

TOVENCO

NORRDALA BYGG 

 

KTP Energi Sverige

Lundstams

 

KLT

KLT (Kjellssons Logistik och Transport)

 • KTP Projektledare: Carl-Henric Nelsson
 • Processledare: Fredrika Braw
 • Kontakt på Företaget: Daniel Kjellsson
 • Akademisk coach: Emil Numminen
 • Affärscoach: Ej ännu tillsatt

KLT är ett modernt och snabbt växande logistikföretag, och kan som specialister ta hand om färska livsmedel och snabbt frysa ned i högeffektiva kyltunnlar för att sedan lagerhålla åt kunden. Företaget hyr även ut lokaler till företag och agerar som tredjepartslogistiker med personal och lagerhantering. Bolaget har både nya och äldre fastigheter som inrymmer olika verksamheter. De hanterar mycket livsmedelslager för både fryst, kylt, torrt och varmt. Dessa rum är lokaliserade bredvid varandra, vilket i stort innebär att de kyler och värmer lokaler samtidigt. KLT vill fortsätta vara ett modernt och innovativt logistikföretag och en attraktiv samarbetspartner med ett aktivt miljöansvar. Företaget har nyligen investerat i teknik för att erbjuda sina kunder tjänsten snabbupptining som innebär att frysta livsmedel snabbt tinas upp för att transporteras direkt till förädling som kylvara.

KLT:s verksamhet är en stor användare av energi, och ambitionen är att minska energianvändningen och därmed såväl miljöpåverkan som kostnader.

KTP-projektledaren Carl-Henric kommer att arbeta med att ge företagen en överblick och egen kontroll över energianvändningen för att se hur olika insatser eller investeringar påverkar minskningen av energianvändningen. Han kommer att titta på byggnaderna, maskinparken, köldmedier samt koldioxidutsläppen, för att företaget ska kunna fatta rätt investeringsbeslut och kunna ta fram mål kring miljö, miljöstrategier och policy.

Solhaga

Solhaga Garden har utvecklats mycket under flera decennier. Ett stort flöde av växter, möbler, inredningsartiklar, trädgårdsdetaljer mm ingår i de 10000 artiklar som man saluför. Nu behöver de input kring hur de skall utvecklas hållbart strategiskt och energieffektivt. Då företaget själva varken har kompetens eller tid ser de ett KTP-projekt vara väldigt mycket värt.

Projektidén blir att skapa en helhetsbild av företaget i nuläget samt därefter i samråd med ägarna utveckla en tioårsplan för hållbar utveckling gällande byggnader, energiförbrukning, återvinning av värme och vatten. KTP-projektledaren driver detta projekt och tar initiativ i att ev engagera externa konsulter för kartläggning osv.

I arbetet ingår också att skapa en helhetsbild av verksamhetens nuvarande arbets- och logistiska flöden samt tillsammans med ägarna utarbeta en effektivisering av detta i en flerårsplan inkl eventuella nödvändiga investeringar.

ARHO

 • KTP Projektledare: Fredrik Lidström
 • Processledare: Anna Bird
 • Kontakt på Företaget: Jonas Ahl
 • Akademisk coach: Federico Pecora
 • Affärscoach: Christopher Sund

Arho är en firma som arbetar med robotlösningar, automation och autonoma lösningar. Arho har i dagsläget 22 personer som jobbar med robotsimulering, mekanisk verkstad, konstruktion, försäljning, projektledning och montering samt installation och igångkörning internt och externt.

KTP-projektet på Arho består av att förmedla en djupare kunskap om mjukvara till ett företag med stora kunskaper inom hårdvara. Då fler av företagets produkter samt kunder börjar kräva mer integrering av robotar i befintlig mjukvara är målet att bygga ett generellt system som ska kunna kommunicera med flera olika robottyper och i framtiden kunna kommunicera med ett affärssystem. Det är företagets vision att i framtiden kunna erbjuda mjukvarutjänster i sammautsträckning som de idag erbjuder hårdvara.

Projektledaren Fredriks ansvar är att leda och se till att KTP-projektet skrider framåt som det ska. Fredrik kommer också vara främsta kontaktperson när det kommer till projektet samt bedriva det mesta praktiska arbetet kring projektet.

Jondetech

 • Projektledare: Ulrika Wennberg
 • VD/Företagscoach: 
 • Akademisk coach: Janne Akander
 • Processledare: Ola Wiklund

Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och JonDeTech Sensors AB och kommer att ledas av projektledaren Ulrika Wennberg.

Det ämnar att resultera i en prototyp av värmeflödestäthetsmätare inklusive kalibreringsverktyg som med hjälp av JonDeTechs unika sensor med nanoteknologi kan mäta värmeflöde med precision. Detta ska kunna visas för JonDeTechs kunder i syfte att inspirera till att integrera deras sensor i nya typer av enheter, där det även ska vara möjligt att få ett utvecklingskit specifikt framtaget för kommersiella applikationer. Projektet kommer till största del att äga rum på JonDeTechs lokaler på KTH Campus, där det även kommer att byggas en testrigg.”

 

Smart Recycling

 • KTP Projektledare: Peter Nilsson
 • Processledare: Maria Wallander
 • Kontakt på Företaget: Stefan Nordmark
 • Akademisk coach: Wiebke Reim
 • Affärscoach: Kristiina Starch Enman

Smart Recycling Norden AB har utvecklat ett system som optimerar processen för när containrar ska tömmas vilket gör att kunden tjänar pengar och minimerar sina CO2 avtryck. Smart Recycling Norden AB har som målsättning att växa på den europeiska marknaden och söker nu en projektledare som vill vara med och utveckla marknadsorganisationen inom Smart Recycling Norden AB. Mer information om Smart Recycling Norden: https://www.smart-recycling.se/

Peters uppdrag är att utveckla företagets marknadsorganisation. Målet med projektet är att han ska ta fram strategier, metoder och arbetssätt för att utveckla en marknadsorganisation med support och tjänster som kopplas till detta. Rollen som projektledare innebär ansvar för analys av marknadens behov och även utveckling av en marknadsplan. Marknadsplanen ska syfta till att tydliggöra vilka kanaler företaget ska kommunicera på. Arbetet kan även i viss mån innebära kreativa uppgifter som framställande och genomförande av mässor och event samt marknadsbearbetning.

EEPAB

Projektledaren på EEPAB kommer att ha fokus på att leda utvecklingsarbetet att bygga en digital plattform för produktionsplanering samt för att uppdatera och förbättra planeringsmodulerna i företagets affärssystem. Hen kommer att behöva förstå hela kartbilden av produktionsflödet, allt ifrån inkommande material, ta emot kundorder, registrera dessa i systemen samt föra en bra dialog med produktions-personal. Kundkontakt kommer att vara en viktig del i hens arbete.

 

Information om nedanstående projekte kommer snart

Lundqvist Trävaru

Flooré

Shamsen Omsorg AB

KTP-projektet på Shamsen Assistans går ut på att hjälpa företaget att se över sina kunderbjudanden och olika marknadsföringskanaler. KTP-projektet skall se över möjligheten att skapa nya affärsområden för företaget och på så sätt bredda erbjudandet och säkerställa företagets visioner om tillväxt.


KTP-projektledare: Julia Westberg
KTP-handledare: Carin Nordström
KTP-coach: Jakob Falkerby
KTP-kontakt på företaget: Nagla Negm el Din

 


JALE AB

KTP- projektet på Jale AB går ut på att analysera företagets stora mängder data som företaget hanterar dagligen i sina transporter och logistiksystem. Målsättningen med projektet är att genom den analysen identifiera utvecklingsmöjligheter och styrning inom så väl trafik, ekonomi, miljö och energieffektivisering.

KTP-projektledare: Mattias Norling
KTP-handledare: Kenneth Carling, Tea Korkeakunnas
KTP-coach: Jenny Isaksson
KTP-kontakt på företaget: Lars Jansson


Friskolan Excel

Projektet går ut på att säkerställa att skolans profilområden Ordning &Rreda, Idrott och Hälsa, Internationalisering samt Engelska. Projektledaren har genomfört en kulturanalys bland personal, elever och föräldrar som ligger till grund för fortsatt arbete med fokus på att säkerställa profilområdena internationalisering och Engelska under våren 2019.


KTP-projektledare: Martina Sandén
KTP-handledare: Lottie Lofors-Nyblom
KTP-coach: Åsa Bergqvist
KTP-kontakt på företaget: Sakarias Winberg


ScandRail Sweden AB


KTP-projektet på Scandrail går ut på att hjälpa företaget att nå sina tillväxtmål genom att strukturera upp och integrera deras affärs- och projektsystem. Genom ett mer välstrukturerat projektarbetssätt och mer välintegrerat affärssystem skapas goda förutsättningar för att arbeta vidare mot bolagets visioner. Praktiskt är projektet ett internt förändringsprojekt vilket innebär en förändring av arbetssätt genom en implementering av ett nytt integrerat IT-system, men även framtagande av projektrutiner som går hand i hand med det nya IT-systemet.

KTP-projektledare: Jens Persson
KTP-coach: Tomas Jansson, Linn Jacobs
KTP-kontakt på företaget: Maria Flodin


Abila Öppenvård AB
KTP-projektledaren  arbetar med strategisk affärsutveckling inom ekonomi, personal och marknadsföring. Strukturen inom respektive område skall lägga grunder för att företaget på bästa sätt skall uppnå den önskade tillväxten.


KTP-projektledare: Mia Wiklund
KTP-handledare: Carin Nordström
KTP- Affärscoach: Jakob Falkerby
KTP-kontakt på företaget: Nils Ullberg, Johanna Persson


Bröderna Park AB
KTP-projektledaren arbetar med att skapa en marknadsplan för företagets två olika affärsområden, Ljud-Ljus och Event samt Plastproduktion. Projektledaren arbetar såväl strategiskt som operativt med olika sälj och marknadsföringskanaler för att säkerställa företagets marknadsposition och framtida tillväxt.


KTP-projektledare: Linnea Sandberg
KTP-handledare: Marit Söderqvist
KTP-coach: Eva Mandelqvist
KTP-kontakt på företaget: Bengt Park

Dala Energi

Syftet med detta KTP-projekt var att undersöka om det går att hitta och/eller skapa ett mervärde också för kunderna med en ny, smart elmätare. Dala Energi har upplevt att bytet av elmätare vanligtvis är förknippat med något tråkigt och jobbigt för kunderna, snarare än något positivt. Det ville de ändra på. I samband med att samtliga 33 000 elnätskunder de kommande åren ska få en ny elmätare med en ”smart” teknik startades därför detta KTP-projekt. För att sätta kundens intressen i fokus och via den nya tekniken skapa förutsättningar för smarta energilösningar. 

En annan del av projektet var att det skapades en internutbildning för personalen på Dala Energi, med fokus på framtidens elmarknad. Det som presenterats där är ett resultat av den omfattande omvärldsbevakning som gjorts i projektet. Områden som har diskuterats där är hållbar energi, hur viktiga ett energibolag är i en kunds ögon, potentiell konkurrens från nya innovatörer samt elnätets framtid

KTP-projektledare: Simon Alzén
KTP-handledare: Desiré Kronert


JPS Teknik AB - projekt 2

KTP-projektledaren Joakim Olsson ska utreda framtida behov kring produktionskapaciteten och tillsammans med företagsledningen planera för ny produktionsanläggning. I projektet ingår även en optimering av nuvarande maskinpark.

KTP-projektledare: Joakim Olsson
KTP-handledare: Patrus Athir
KTP-kontakt på företaget: Peter Sörell


Alderholmens Mekaniska AB, Gävle

KTP-projektledaren Ninnie arbetar tillsammans med ledningsgruppen för att utveckla företagets ledningssystem för en bättre långsiktig efterlevnad. Arbetet inom kvalitet, arbetsmiljö och miljö kopplas till ISO-standards, lagar och föreskrifter.

KTP-projektledare: Ninnie Löfqvist
KTP-handledare: Rodrigo Lozano
KTP-coach: Stefan Westlund
KTP-kontakt på företaget: Magnus Eklöf


Tuna Fiberteknik

Syed arbetar med att utveckla ett affärssystem för Tunafiberteknik som gör det möjligt att följa fiberläggninsprocessen visualiserat baserat på tid och geografiskt (via virtuella kartor som uppdateras kontinuerligt).

KTP-projektledare: Syed Mozammel Hossain
KTP-kontakt på företaget: Petri Ruotsalainen
KTP-coach: Levi Johansson


Tractive

Anna arbetar med att kartlägga nuläget och dokumentera processer i ett kvalitetsledningssystem. Arbetet syftar även till att förbereda företaget inför en certifiering inom den nya ISO9001 samt lägga en grund för ett långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete.

KTP-projektledare: Anna Hägg
KTP-handledare: Mats Andersson
KTP-coach: Jan-Erik Skogberg
KTP-kontakt på företaget: Marie Peil


Gamla Byn

Jakob, här tillsammans med coachen Barbro, utvecklar och säkerställer energieffektiviteten i både befintliga och nya byggader hos fastighetsbolaget Gamla Byn AB i Avesta. Jakob är nyexaminerad Energiingenjör.

KTP-projektledare: Jakob Lindqvist
KTP-handledare: Johan Heier och Petter Börjesson
KTP-coach: Barbro Trum
KTP-kontakt på företaget: Jan Näslund


Invent

Invent är ett företag med smarta lösningar inom energieffektivisering. Viktor är Industriell Ekonom och hjälper Invent med att utveckla affärskoncept och varumärke.

KTP-projektledare: Viktor Hases
KTP-handledare: Xingxing Zhang och Amir Sattari
KTP-coach: Mats Särefjord
KTP-kontakt på företaget: Jörgen Hellberg och Marcus Weilund


Gunnar Prefab AB

Gunnar Prefab AB i Rättvik tillverkar betongelementet G-Link, som fungerar som skyddsbarriärer mellan bland annat vägbanor och vid vägarbeten. Alexandra, med civilingenjörsexamen från Rumänien, ska med hjälp av 3D CAD och FEM, samt god materialkunskap, utveckla nya alternativ samt säkerställa att barriären möter höga trafiksäkerhetskrav inom EU.

KTP-projektledare: Alexandra Bokur
KTP-projekthandledare: Bengt Löfgren
KTP-kontakt på företaget: Anna Mårten


DalaFrakt 2
 
Projektets idé är att utmana befintliga normer för planering och prissättning av flistransporter. En teoretisk utgångspunkt för projektet är att kunden kan planera mer effektivt med rätt incitament från leverantören. Detta genom att erbjuda ett lägre pris vid, vad som kan anses rimlig, optimal ruttplanering.

För att en sådan prismodell ska fungera är också projektets utgångspunkt att Dalafrakts flöden av flistransporter kan och bör optimeras ytterligare.

KTP-projektledare: Frans Beckman
KTP-handledare: Reza Mortazavi
KTP-coach: Ketil Sletbakk
KTP-kontakt på företaget: Mats Aspemo


TAKAB

Danai arbetar med utveckling av en e-handelslösning samt med produktutveckling inom solenergi. Även en del strategisk marknadsföring ingår i projektet.

KTP-projektledare: Danai Doverholt
KTP-handledare: Marit Söderqvist
KTP-coach: Eva Mandelqvist


Mafi AB

Mark arbetar för skapa flexibla processer så att företaget kan arbeta med mer skräddarsydda produkter med utgångspunkt i modellen kring "Mass customisation". Projektet löper över 6 månader.

KTP-projektledare: Mark Gorgis
KTP-handledare: Göran Land
KTP-coach: Ottar Bakås på SINTEF Norge
KTP-kontakt på företaget: Andreas Pietilainen


Alu Partner AB, Edsbyn

Nina arbetar med att utveckla det systematiska effektiviserings-/förbättringsarbetet inom energi, produktion, kvalitet och miljö. Arbetet är strategiskt i och tillsammans med ledningsgruppen samt i nära samarbete med kunder och leverantörer.

KTP-projektledare: Nina Gimström
KTP-handledare: Ola Wiklund
KTP-kontakt på företaget: Joel Strandell


Avesta Vatten AB

Jessica Sellin, med examen från KTH, arbetar på Avesta Vatten med att göra en nulägesanalys av processer och kunskap inom företaget. Inriktningen är att utveckla hållbara, framtidsinriktade arbetssätt som bygger på digitala lösningar.

KTP-projektledare: Jessica Sellin
KTP-handledare: Zhao Wang
KTP-coach: Erik Walla


Profilplåt i Järbo AB

KTP-projektledare: Elina Björklund
KTP-handledare: Göran Land
KTP-coach: Stefan Westlund
KTP-kontakt på företaget: Per Norling

Elina arbetar med att implementera (ERP) IT-stöd i produktionen. Tillsammans med planerade energibesparande åtgärder kommer IT och systemstödet att bidra till en mer resurs- och energieffektiv produktion.


Edsbyporten AB, Edsbyn

Ia Gutterkunst till höger i bild tillsammans med Nina Gimström.

Ia arbetar både strategiskt och operativt med produktions- och produktutveckling. Syftet med produktutvecklingen är att utveckla kvaliteten samt det klimatsmarta i produkterna. För produktionsutvecklingen arbetar Ia även med implementering av ett digitaliserat affärs- och produktionssystem.

KTP-projktledare: Ia Guttenkunst (till höger på bild)
KTP-handledare: Ola Wiklund
KTP-kontakt på företaget: Joel Strandell

 

Star Byggutbildning i Dalarna AB

Henrik utvecklar ett förslag på affärsmodell för återbruk av byggmaterial där återbruksmodellen även skapar möjligheter för integration i byggbranschen bl.a. för personer med utländsk bakgrund. Projektet löper över 6 månader.

KTP-projektledare: Henrik Johansson
KTP-handledare: Jonn Are Myhren
KTP-coach: Hans Nyström
KTP-kontakt på företaget: Henrik Belin


Momentum Software AB, Falun

Cecilia arbetar med att skapa användarvänliga manualer för Momentums fastighetssystem för att öka användarvänligheten mot kund.

KTP-projektledare: Cecilia Hogla
KTP-handledare: Ragnar Olafsson
KTP-coach: Erik Walla


Smedjebacken Energi och Vatten AB, Smedjebacken

Lina gör en drift- och energikartläggning med syfte att minska energianvändning och för att effektivisera resursanvändning. 

KTP-projektledare: Lina Wibron
KTP-handledare: Petter Börjesson
KTP-coach: Jonas Löfgren
KTP-kontakt på företaget: Lars Boström


DalaFrakt AB, Leksand

Elin arbetar med att se över företagets affärssystem och utveckla logistiken. Det handlar om att digitalisera logistikflödena för åkarna inom DalaFrakt - för att på sikt öka kontrollen och effektiviteten i företaget.

KTP-projektledare: Elin Hedman Eriksson
KTP-handledare: Carl Olsmats
KTP-coach: Marjo Särkimäki
KTP-kontakt på företaget: Mats Aspemo

Lyssna på Podd-avsnitt om DalaFrakt, där Elin Hedman Eriksson medverkar och berättar om sitt KTP-projekt.


Kraftkonsult AB, Söderhamn

Emelie är med och utvecklar företagets framtida processer. Fokus ligger i att kvalitetssäkra Kraftkonsults leveranser utifrån dagens IT stöd.

KTP-projektledare: Emelie Hägglund
KTP-handledare: Ann-Sofie Östberg
KTP-coach: Ivar Renngård
KTP-kontakt på företaget: Tommy Norgren


Balungstrands Sågverk AB, Enviken

Vesel med civilingenjörsexamen från Karlstads Universitet arbetar med att utveckla företagets ständiga förbättringar. Bland annat genom heltäckande processkartläggningar över verksamheten – för att identifiera förbättringar av delprocesser och även arbeta fram rutinerna för förändringsarbetet.

KTP-projektledare: Vesel Hyseni
KTP-handledare: Ola Wiklund
KTP-coach: Bengt Löfgren


Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB, Leksand

André arbetar med att utveckla företagets energisatsning, vilket bland annat innebär inventering av fastigheternas klimatskärmar och installationer samt att analysera verkan på energieffektiva lösningar. Han kommer också integrera och uppdatera system som idag används för energiuppföljning och den kontinuerliga driften för att bibehålla långsiktig energieffektivitet.

KTP-projektledare: André Candell
KTP-handledare: Johan Heier
KTP-coach: Jonas Löfgren
KTP-kontakt på företaget: Stefan Persson


SACCI Ryggsäckar AB, Borlänge

Rebecca arbetar med flöden i produktionen hos Sacci. Detta innefattar produktionsstyrning och planering samt strukturering av beredningar.

KTP-projektledare: Rebecca Magyar
KTP-handledare: Göran Land
KTP-coach: Göran Lenander
KTP-kontakt på företaget: Johan Stenman


JPS Teknik AB, Färila

Erik arbetar med att skapa strategier och metoder för att nå JPS Tekniks olika kundsegeneten på ett effektivt sätt. Kunderna finns i flera världsdelar med skiftande skogsindustriella förutsättningar. Nås den enskilda marknaden på ett adekvat sätt finns det potential att öka JPS Tekniks marknadsandel i världen.

KTP-projektledare: Erik Arén
KTP-handledare: Anders Roos
KTP-coach: Richard Hainsworth
KTP-kontakt på företaget: Peter Sörell

 

Mora kommun

Karin arbetar på Mora kommun

Karin arbetar på utvecklingsenheten för att med nya arbetssätt få nyanlända ut i arbete, fokus ligger på kommunikationsaspekten. Projektet sker i samarbete med Orsa och Älvdalen samt Arbetsförmedlingen och löper över 6 månader.

KTP-projektledare: Karin Vikström
KTP-handledare: Michael Toivio
KTP-coach: Ove Axelsson på Kommunutbildarna Axelsson och Gosste AB
KTP-kontakt på företaget: Stefan Sjöberg


Svenska Krämfabriken AB, Falun

Sara arbetar med företagets kvalitets-och miljöfrågor. Detta genom att löpande testa, utvärdera och komma med förslag för att förbättra företagets produkter - gentemot de krav som ställs för hudvårdsprodukter.

KTP-projektledare: Sara Nordlund
KTP-handledare: Göran Land
KTP-coach: Göran Lenander


Leksand Resort AB

Elin arbetar med strategiska HR-frågor för att nå upp till företages vision med största möjlig upplevelse för alla, inkluderat personalen. I koncernen ingår företagen Leksand Sommarland, Leksand Strand samt Mat vid Siljan.

KTP-projektledare: Elin Karlsson
KTP-handledare: Marie Moström Åberg
KTP-coach: Nina Sund på Kraftplan AB
KTP-kontakt på företaget: Anders Östling

 

Morakniv AB, Mora

André arbetar med vidareutvecklingen av Morakniv Lab och med att utveckla förståelsen av knivarnas egenskaper, både internt och externt. Projektet drivs med ett tydligt kund-och användarfokus - som i längden ska resultera i ett ökat kundvärde.
KTP-projektledare: André Lisspers
KTP-handledare: Ulf Bexell
KTP-coach: Per Carlsson

 


ScanArc Plasma Technologies AB, Hofors

Daniel arbetade som företagets kompetens inom energiåtervinning vid leverans av PyroArc-anläggningar. Han hade bland annat hand om tekniska beräkningar, tog fram tekniska specifikationer och var ansvarig för kontakt med teknikleverantörer m.m.

KTP-projektledare: Daniel Sundberg
KTP-handledare företag: Maria Swartling
KTP-handledare: Lars Karlsson/Joakim Storck
KTP-coach: Johan Holmberg


Lastbilen i Sverige AB, Falun

Magnus var med och utvecklade hela franchisingföretaget Lastbilen.se. Han åkte Sverige runt för att följa upp alla de stationer som idag finns under paraplyet och även med de som vill starta upp stationer. Han la mycket fokus på affärsutvecklingen med bland annat bokningssystemet, handböcker, hemsidor etc.

KTP-projektledare: Magnus Engström
KTP-handledare företag: Andreas Nilsson
KTP-handledare: Ola Norrbelius
KTP-coach: Jan Erdholm

www.lastbilen.se

 


ScandBook AB, Falun

Christina arbetade med ett antal olika effektiviseringsprojekt i produktionslinjen. I sitt projekt fick Christina även arbeta med verkliga kundcase och fick då se hur tryckeriet jobbar från start till färdig bok.

KTP-projektledare: Christina Birath
KTP-handledare företag: Mikael Lindell
KTP-handledare: Petter Kolseth/Göran Land

www.scandbook.se

 


Mora of Sweden AB, Mora

Rickard arbetade med ett projekt hos Mora Of Sweden (Morakniven). Där arbetade han på utvecklingsenheten där de byggt upp ett litet laboratorium. Rickard koordinerade diverse investeringar och maskininköp för att kunna fortsätta testa knivar och knivarnas prestanda på plats i Mora - för att leda utvecklingen av framtidens knivar.

KTP-projektledare: Rickard Norstedt
KTP-företag: Henrik Eriksson
KTP-handledare: Per Carlsson
KTP-coach: Barbro Trum

www.moraofsweden.se

 

 


Detectus AB och AktivX AB, Malung

Erika arbetade med att stärka och utveckla företagets marknadsavdelning. Erika planerade och genomförde ett antal olika marknadsföringsinsatser där företagets hela varumärke omfattades. Dotterbolaget AktivX var också med i detta projektet.

KTP-projektledare: Erika Andersson
KTP-företag: Anders Eriksson
KTP-handledare: Åsa Svensson/Petter Kolseth
KTP-coach: Mikael Eriksson

www.detectus.com

www.aktivx.se

 


Falu/Krylbo Elektra, Falun/Krylbo

Helena arbetade med att stärka företagets marknadsarbete. Hon arbetade med allt ifrån att uppdatera den grafiska profilen till att titta över marknadsplaner, sälj- och kommunikationsprocesser.

KTP-projektledare: Helena Limér
KTP-företag: Michael Wirhed
KTP-handledare: Petter Kolseth

krylboelektra.se

 


Mora of Sweden AB, Mora

Panos arbetade med att utveckla produktionsupplägget kring två produktionsgrupper/arbetsstationer för att säkerställa att definierad kvalitet hålls till definierad takt samt en god arbetssituation i övrigt för operatörer/personal. Arbetet innefattade att bygga upp det fysiska flödet för komponenter och färdiga produkter kring utrustningen, utforma arbetsmetoder och arbetsinstruktioner samt service- och underhållsinstruktioner. 

KTP-projektledare: Panos Kalfas
KTP-företag: Karl-Anders Jönsson och Leif Söderlund
KTP-handledare: Bengt Löfgren
KTP-coach: Mandy Bengts

www.moraofsweden.se


Printeliten Sverige AB, Falun

Emma arbetade med ett projektet som gick ut på att implementera en digital lösning som hjälper kunder att både layouta och beställa företagets produkter via nätet. Lösningen är sedan kopplat till produktionsflödet och är integrerad med printrar.

KTP-projektledare: Emma Andersson
KTP-företag: Annelie Mikalsen/Katharina Lindh
KTP-handledare: Hans Rosendahl
KTP-coach: Eva Mandelqvist

www.printeliten.se

 


Projekt Vassbo, Vassbo
Ett samarbete mellan Nohrstedt & Partners, Nordpuls, Vassbo Herrgård och Vassbo Vandrarhem

 

Jenny arbetade med att paketera varumärket Vassbo. Vassbo Herrgård och dess företag vill vara ett nationellt välkänt varumärke när det gäller ledarskap, rekrytering och HR. Företagen ville växla ut mer gemensam nytta ur den gemensamma nämnaren, Vassbo, genom detta KTP-projekt.

KTP-projektledare: Jenny Svärd
KTP-företag: Mats Leonardsson
KTP-handledare: Jörgen Elbe
KTP-coach: Göran Larsson


Bergkvist-Insjön AB, Insjön

Lisa arbetade med ett energieffektiviseringsprojekt på sågverket. Där hon bland annat koordinerade ett antal olika spännande delprojekt.

KTP-projektledare: Lisa Fredriksson
KTP-företag: Jörgen Prawitz
KTP-handledare: Peter Karlsson/Mats Rönnelid
KTP-coach: Fredrik Ahlgren

www.bergkvist-insjon.se

 

ProjektHydraulik Sverige AB, Borlänge

Företaget genomförde sitt KTP-projekt då man identifierade ett stort marknadsområde bland diverse industrier. För att åstadkomma förbättringar i dagens hydrauliksystem avsedda för industrin måste en tydlig information kunna lämnas om hur den verkliga situationen gällande energikostnader ser ut. Projektet ska ta fram en energikartläggning som ska ge en tydlig samt lättförståelig bild om möjligheten till förbättringar och därmed kostnadsbesparingar.

Företaget hade gärna sett en fortsättning med Rickard, men "tyvärr" så flyttar han till Göteborg för fortsatta studier på Chalmers. Vi önskar honom och företaget stor framgång i framtiden!

KTP-projektledare: Rickard Andersson
KTP-handledare företag: Lennart Strandberg
KTP-handledare: Bengt Löfgren
KTP-coach: Kjell Andersson

www.projekthydraulik.se

 


Log Max AB, Grangärde

Projektet hos Log Max AB gick ut på att företaget behövde en kompetens som drev ett projekt tillsammans med deras underleverantörer för att tillsammans ta fram nästa generations hydraulik för företagets skördaraggregat.

Ronny Hagman fick efter sitt KTP-projekt fast anställning på Log Max AB i Grangärde. Han är nu ansvarig över hydrauliken inom det världsledande företaget inom skördaraggregat.

KTP-projektledare: Ronny Hagman
KTP-handledare företag: Jan Karlsson/Dennis Peil
KTP-handledare: Michael Lindgren

www.logmax.com

Kettering Textiles LTD - Fashioned for success
As one of the UK’s leading managers of disposal fabric waste, Kettering Textiles, based in wellingborough, Northants, enlisted the support of The University of Northampton to develop a range of designer womenswear for retail in this Knowledge Transfer Partnership (KTP).

DATASYM (UK) LTD - KTP Puts innovation on the menu
Portsmouth-based Datasym (UK) Ltd worked with Bournemouth University’s School of Design, Engineering, and Computing to deliver this Knowledge Transfer Partnership (KTP). The collaboration was initiated to research and utilise wireless communications, producing hospital ward-based menu ordering and patient information systems, whilst ensuring compliance with emerging legislation.

Ultra Electronics Communication & Integrated Systems - KTP adds a valuable dimension to data-link products
In this Knowledge Transfer Partnership (KTP), Ultra Electronics Communication & Integrated Systems (CIS) worked with the Department of Communication Systems at Lancaster University to develop a real-time integrated security monitoring and management system, for the communication of situational awareness from remote locations, such as unmanned aerial vehicles, over satellite and local broadband links.

Senast granskad: