Finansiärer och partners
2 min läsning

KTP (Knowledge Transfer Partnerships) sker i samverkan med olika aktörer inom näringsliv och akademi.

Finansiärer

   

Eruf har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning i den Europeiska unionen genom att korrigera bristande balans mellan dess regioner.

ec.europa.eu/regional_policy

       
   

Region Dalarnas uppgift är att ansvara för, samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet i Dalarna. I det ligger att ta tillvara länets möjligheter och främja den regionala utvecklingen inom en rad olika områden som är betydelsefulla för tillväxt och sysselsättning i regionen.

www.regiondalarna.se

       
   

I Region Gävleborg samlas ansvaret för områden som bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet. Bland ansvarsområdena finns folkhälsa och hälso- och sjukvård, infrastruktur och kollektivtrafik, kompetens- och utbildningsfrågor, näringslivsutveckling, internationella frågor och kultur.

www.regiongavleborg.se

       
   

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

www.lansstyrelsen.se/Dalarna

       
   

Syftet är att uppmuntra städer och regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. EU:s program för territoriellt samarbete är det viktigaste verktyget för att finansiera den här typen av gränsöverskridande utvecklingsarbete. De finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

www.interreg-sverige-norge.com

 

 

Lärosäten

 

   

Sedan Högskolan Dalarna bildades 1977 har den växt snabbt. Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder ett drygt 60-tal program och ca 1 100 kurser, utbildningar som är anpassade till arbetsmarknaden. Högskolan har ca 16 000 studenter och ungefär 800 anställda.

Högskolan Dalarna erbjuder utbilldning för dig som är intresserad av:

 • Data & IT
 • Ekonomi, samhälle & turism
 • Idrott & Hälsa
 • Kultur, medier & design
 • Språk
 • Teknik & natur
 • Undervisning
 • Vård, medicin & socialt arbete

www.du.se

       
   

Högskolan i Gävle har cirka 17 000 studenter och erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 750 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik.

Högskolan i Gävle erbjuder utbildning för dig som är intresserad av:

 • Data & IT
 • Ekonom
 • Hälsa och arbetsliv
 • Samhällsbyggnad
 • Teknik & natur
 • Undervisning
 • Vård, medicin & socialt arbete

www.hig.se

 

Partners

IUC Dalarna AB är ett industriellt utvecklingscenter som hjälper små- och medelstora företag inom framförallt verkstads och trä industri med bland annat kompetens, nätverk och kapital så att företagen kan utvecklas, bli mer konkurrenskraftiga och göra bättre affärer.

www.iucdalarna.se

   
Senast granskad: